 

 

ᠴᠠᠭ 2018-9-22 14:13:28

 


      

 

ᠢᠳᠠᠮ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠵᠦ ᠲᠡᠮᠵᠢᠳᠡᠭ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠢᠳᠠᠮ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠢᠳᠠᠮ ᠪᠤᠯ ᠲᠡᠭᠷᠢ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠠᠯᠢᠢᠭᠴᠢ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠡᠷᠵᠢᠮᠯᠡᠨ ᠡᠷᠭᠦᠳᠡᠭ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡᠶᠢᠬᠦ ᠰᠡᠷᠵᠢᠮ ᠡᠷᠭᠦᠳᠡᠭ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠢᠳᠠᠮ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠡᠷᠡᠬᠡᠢ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠨᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠ ᠡᠷᠡᠬᠡᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠤᠮᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠬᠠᠷᠪᠤᠳᠠᠭ ᠲᠤᠯᠠ ᠪᠢᠯᠳᠠᠤᠴᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠶᠢᠨᠴᠢ᠃

ᠳᠣᠯᠣᠪᠤᠷ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠨᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠠᠪᠰᠢᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠲᠤᠯᠤᠪᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠯᠭᠦᠨ ᠲᠤᠯᠢᠶᠠᠵᠦ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠷᠲᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷᠴᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠢᠭᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠰᠢᠭᠡᠵᠢ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠨᠢ ᠨᠡᠩ ᠴᠦ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠢ ᠮᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠲᠤᠯᠠ ᠪᠠᠰᠠᠴᠦ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠪᠢᠰᠢ᠃

ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠤ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠢᠳᠠᠮ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠤᠯᠵᠦ ᠰᠡᠷᠵᠢᠮ ᠡᠷᠭᠦᠭᠦ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃

           

                  010039   0471 522262511