    

ᠬᠣᠩᠱᠠᠨ ᠨᠠᠭᠣᠷ  ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠣᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠲᠠ  ᠢᠢᠨ ᠤᠷᠣᠨ

ᠴᠠᠭ 2018-8-3 11:30:06

       ᠬᠣᠩᠱᠠᠨ ᠨᠠᠭᠣᠷ  ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠣᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠲᠠ  ᠢᠢᠨ ᠤᠷᠣᠨ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳ᠋ᠠ ᠬᠣᠲᠠ  ᠢᠢᠨ ᠤᠩᠨᠢᠭᠣᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ  ᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠂  ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳ᠋ᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠡᠴᠠ 89 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠭ ᠃  ᠬᠣᠩᠱᠠᠨ ᠤᠰᠣᠨ ᠴᠦᠬᠦᠷᠦᠮ ‍ᠢ 1958 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠵᠦ ᠂ 1962 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠣᠰᠴᠦ ᠂  ᠤᠰᠣᠨ ᠭᠠᠳ᠋ᠠᠷᠭᠣ ᠨᠢ 93 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠂  ᠬᠠᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠤᠷᠳ᠋ᠦ ᠨᠢ 1.86 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂  ᠶᠡᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠴᠦᠬᠦᠷᠦᠮ  ᠦᠨ ᠪᠠᠬᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ ᠨᠢ 25.6 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩᠰᠢᠭᠣᠷ ᠺᠦᠪ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠭ ᠃ 1985 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠴᠦᠬᠦᠷᠦᠮ  ᠦᠨ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠣᠢ  ᠢᠢᠨ ᠪᠦᠷᠬᠦᠴᠡ ᠨᠢ 67% ᠳ᠋ᠦ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠂  ᠤᠰᠣᠨ ᠴᠣᠬᠴᠠ ᠨᠢ ᠬᠣᠶᠠᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠳᠡᠰ  ᠦᠨ ᠤᠰᠣᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠦ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠳ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠤᠰᠣᠨ ᠴᠦᠬᠦᠷᠦᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠩ  ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠦᠨ  ᠦ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ ᠂  ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠴᠣᠬᠠᠭ ᠲᠣᠮᠣ ᠢᠵᠡ ᠵᠢᠭᠠᠰᠦ ᠂  ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠦ ᠂  ᠦ᠋ ᠴᠠᠩ ᠵᠢᠭᠠᠰᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠭ ᠃

           

                  010039   0471 522262511