    

ᠰᠦᠮ᠎ᠠ

ᠴᠠᠭ 2018-6-20 21:02:51

        ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠣᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ  ᠪᠠᠷᠠᠭᠣᠨᠰᠢ 25 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠦ ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠦᠯᠡᠳ᠋ᠡᠭᠳ᠋ᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠣᠷ  ᠦᠨ ᠭᠠᠬᠴᠠ  ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃  ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠣᠰ  ᠦᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠭᠴᠢ  ᠢᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠨ  1776 ᠤᠨ  ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠣᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ  ᠤ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠲᠦᠷᠢ  ᠢᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ    ᠪᠠᠳ᠋ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠵᠠᠢ ᠃
       ᠪᠦᠬᠦᠶᠢᠯᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠡᠰᠡᠷ  ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠣᠭᠠᠩ ᠂  ᠭᠡᠰᠡᠷ  ᠬᠦᠷᠦᠭ ᠂  ᠭᠡᠰᠡᠷ  ᠦᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ  ᠦᠨ ᠲᠦᠪ ᠵᠢᠴᠢ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ  ᠤ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ  ᠢᠢᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳ᠋ᠦᠵᠡᠢ ᠃  ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳ᠋ᠣᠭ  ᠦᠨ ᠠᠷᠠᠳ  ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠤ  ᠳᠠᠷᠣᠵᠦ ᠂ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳ᠋ᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠵᠦ ᠂  ᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ  ᠤ ᠪᠢᠯᠢᠭ  ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ  ᠦᠨ   ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠡᠰᠡᠷ  ᠦᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠣᠭᠣᠯᠳ᠋ᠠᠭ ᠃  ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠤᠷᠴᠢᠮ  ᠦᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠭᠣᠴᠠ ᠂  ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠦ ᠂  ᠬᠣᠷᠣᠳ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠢᠢ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠦ ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳ᠋ᠣᠭ  ᠦᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯ ᠪᠠᠳ᠋ᠠᠷᠠᠯ ᠂  ᠬᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠣᠭᠠᠨ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ  ᠢᠢ ᠃

       1993 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠂  ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠣᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ  ᠤ ᠰᠢᠪᠠᠷᠲᠠᠢ ᠰᠣᠮᠦ ᠰᠢᠶᠠᠩ  ᠢᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠦᠨ ᠤᠷᠳ᠋ᠣᠨ ᠤᠣᠯ  ᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠷ  ᠦᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠭᠣᠷᠢ  ᠢᠢᠨ   ᠲᠦ ᠭᠡᠰᠡᠷ  ᠦᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ  ᠦᠨ ᠲᠦᠪ     ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠵᠠᠢ ᠃  ᠭᠡᠰᠡᠷ  ᠦᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠵᠠᠭᠣᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠂  ᠭᠣᠣᠯ ᠲᠣᠭᠠᠩ ᠂  ᠡᠭᠦᠳ᠋ᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠩ ᠂  ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮ  ᠢᠢᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳ᠋ᠦᠵᠡᠢ ᠃  ᠭᠣᠣᠯ ᠲᠣᠭᠠᠩ  ᠦᠨ ᠲᠣᠳ᠋ᠣᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠪᠣᠬᠳ᠋ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠱᠣᠭᠣᠮᠠᠯ ‍ᠢ ᠰᠢᠳ᠋ᠦᠨ ᠳᠠᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠭ ᠃ ᠭᠡᠰᠡᠷ  ᠦᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ  ᠦᠨ ᠲᠦᠪ   ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠬᠳ᠋ᠠᠬᠰᠠᠨ   ᠪᠢᠯᠢᠭ  ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ  ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠭᠣᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ  ᠦ ᠡᠳ᠋ᠦᠷ ᠂  ᠰᠢᠪᠠᠷᠲᠠᠢ ᠰᠣᠮᠦ  ᠢᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠦᠨ ᠤᠷᠳ᠋ᠣᠨ  ᠬᠡᠰᠡᠷ  ᠦᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ  ᠦᠨ ᠲᠦᠪ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠬᠳ᠋ᠠᠬᠰᠠᠨ ‍ᠢ    ᠂  ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠂  ᠬᠦᠬᠡᠬᠣᠲᠡ ᠂  ᠰᠢᠯᠢᠩᠬᠣᠲᠠ ᠂  ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠂  ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳ᠋ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠦᠬᠦ   ᠰᠣᠮᠣ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣᠨ  ᠤ ᠲᠦᠮᠡ ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃  ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠂ ᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳ᠋ᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ  ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠲᠣᠰ  ᠨᠠᠭᠠᠳ᠋ᠣᠮ  ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠪᠣᠬᠳ᠋ᠠᠭᠣᠯᠳ᠋ᠠᠭ  ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

           

                  010039   0471 522262511