    

ᠰᠤᠮᠤ    ᠣᠷᠣᠨ

ᠴᠠᠭ 2018-4-27 11:53:13

       ᠰᠤᠮᠤ    ᠣᠷᠣᠨ  ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ  ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ 45 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠶ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ  ᠃ 20 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠠᠭᠠᠳ ᠣᠨ    ᠰᠢᠭᠣᠶᠢᠳ᠋ᠦ  ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠲᠣᠰ ᠤᠷᠣᠨ ᠨᠢ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ  ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠶ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠠᠩᠭᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ  ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ   ᠃ 1995 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ  ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ  ᠃

        ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ  ᠰᠤᠮᠤ    ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠂ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠶ ᠨᠢ 147 ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠣᠶ ᠰᠢᠭᠤᠶ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠶ  ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ 35 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠦᠨ ᠥᠷᠭᠡᠨ 10 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ  ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠯᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ 2000 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ  ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠦᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠨᠢ ᠳᠠᠯᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ 2334.7 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃

       ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠤᠢ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ 18.1 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠮᠦ ᠂ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠤᠭ ᠪᠤᠳᠠ ᠮᠣᠳ᠋ᠦ 30 ᠭᠠᠷᠤᠶ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠰᠢᠯᠮᠦᠦᠰᠦᠲᠦ ᠮᠣᠳ᠋ᠣᠨ  ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠠᠷᠭᠠᠶ ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ ᠂ ᠭᠠᠴᠤᠷ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠭ᠃ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢᠳ᠋ᠦ ᠮᠣᠳ᠋ᠣᠨ  ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠢᠶᠠᠰᠤ ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠰᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠭ ᠃  ᠪᠣᠳᠠ   ᠠᠭᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠷᠮᠠᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠭ ᠃ ᠢᠳ᠋ᠡᠰᠢᠨ ᠮᠦᠬᠦ ᠢᠢᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠡᠮ 120 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠮᠦᠬᠦ ᠂ ᠳᠡᠯᠳ᠋ᠡᠦ ᠂  ᠰᠢᠪᠠᠭᠣᠨ ᠨᠢᠳ᠋ᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠂  ᠬᠣᠨᠴᠢᠷ ᠂  ᠠᠭᠣᠯᠠᠨ ᠤᠷᠬᠣᠳ᠋ᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠬᠲᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠭ ᠃
         40               20             6—8                  ᠲᠣᠬᠣᠢ ᠨᠢ    ᠳ᠋ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠦ ᠂  ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠦ        ᠬᠠᠳ᠋ᠠ              ᠤᠷᠣᠨ  ᠤ ᠬᠠᠮᠣᠭ  ᠦᠨ         ᠬᠠᠮᠣᠭ  ᠦᠨ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠷ ᠴᠡᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠃                   3     

           

                  010039   0471 522262511