    

    

ᠴᠠᠭ 2018-3-17 9:45:37

                 1                         

                      1            960            3    2                                        
       ᠰᠢᠨᠡᠭᠦ᠋ᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠣᠮᠣᠨ  ᠤ ᠬᠣᠲᠠ  ᠢᠢᠨ ᠲᠣᠳ᠋ᠣᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠣᠨ ᠬᠠᠨ ᠤᠯᠣᠰ  ᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠸᠠᠭᠠᠷ  ᠦᠨ  ᠂  ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠣᠰ  ᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠭᠣᠴᠢᠨ ᠵᠣᠭᠣᠰ ᠂  ᠪᠠᠷᠠᠭᠣᠨ ᠰᠢᠶᠠ ᠤᠯᠣᠰ  ᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠸᠠᠭᠠᠷᠣᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ‍ᠢ ᠰᠣᠳ᠋ᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠂  ᠲᠣᠰ ᠬᠣᠲᠠ  ᠢᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠣᠨ ᠬᠠᠨ ᠤᠯᠣᠰ  ᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ  ᠂ ᠲᠠᠷᠡ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ 2000 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠨ ‍ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃

                                                                    ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ  ᠢᠢᠠᠷ  ᠪᠠᠭᠣᠷᠠᠵᠦ ᠂ ᠠᠯᠳ᠋ᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠣᠢ ᠂  ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠂  ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠴᠢᠬᠣᠯᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ ᠃

                                      4                                    
       2000              2000           ᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠪᠣᠷᠣᠭᠠᠨ ‍ᠢ ᠲᠣᠭᠣᠯᠣᠨ ᠂  ᠬᠡᠳ᠋ᠦᠶᠢᠪᠡᠷ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠪᠣᠰᠣᠭ ᠪᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠨ ᠴᠦ ᠂  ᠮᠦᠨᠴᠦ ᠲᠠᠭᠣ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠂  ᠡᠷᠡᠰ ᠪᠠᠳ᠋ᠦ ᠤᠷᠣᠰᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠷ ᠂  ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯ ‍ᠢ ᠰᠢᠪᠠᠨᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠣᠮ ……

           

                  010039   0471 522262511