    

        

ᠴᠠᠭ 2018-2-21 14:35:28

                               1956          1964            1992                 2004            

      ᠡᠵᠡᠨ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳ᠋ᠦ ᠨᠢ ᠭᠣᠣᠯᠳ᠋ᠠᠭᠣ ᠲᠣᠣᠷᠠᠢ ᠂  ᠰᠣᠬᠠᠢ ᠂  ᠵᠠᠭ ᠮᠣᠳ᠋ᠦ ᠪᠠ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ  ᠦᠨ ᠲᠣᠷᠣᠭ ᠮᠣᠳ᠋ᠦ ᠪᠠ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳ᠋ᠦᠵᠦ ᠂ ᠲᠣᠣᠷᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳ᠋ᠦ  ᠢᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠤᠢ ᠮᠣᠳ᠋ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠂  ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ 30 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠮᠦ ᠦᠯᠡᠳ᠋ᠡᠵᠦ ᠪᠣᠢ ᠃
                                  560                                                        

       ᠴᠢ ᠳ᠋ᠣᠣ ᠴᠢᠶᠣᠣ  ᠢᠢᠨ ᠲᠣᠣᠷᠠᠢ  ᠢᠢᠨ ᠤᠢ  ᠢᠢᠨ ᠤᠯᠣᠰ  ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ  ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ  ᠢᠢᠨ ᠤᠷᠣᠨ  ᠤ ᠲᠣᠳ᠋ᠣᠷᠠᠬᠢ ᠲᠣᠣᠷᠠᠢ  ᠢᠢᠨ ᠤᠯᠠᠩᠭᠢ ᠨᠢ ᠭᠡᠳ᠋ᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠬᠰᠠᠨ ᠤᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠂       ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠂  ᠭᠦᠭᠰᠢᠨ ᠮᠣᠳ᠋ᠦ ᠤᠯᠠᠨ ᠂  ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠮᠣᠳ᠋ᠦ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠂  ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ ᠦᠯᠡᠳ᠋ᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠂  ᠢᠬᠴᠦ ᠰᠠᠬᠣᠯᠢᠭ ᠤᠢ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠂  ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠯᠡᠵᠦ  ᠮᠣᠳ᠋ᠦ ᠤᠯᠠᠨ ᠂  ᠬᠦᠳ᠋ᠡᠷ ᠲᠣᠮᠣ ᠮᠣᠳ᠋ᠦ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠂  ᠦᠬᠦᠵᠦ ᠤᠰᠠᠳ᠋ᠣᠬᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠂  ᠰᠢᠨᠡᠳ᠋ᠣᠨ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠭ ᠃  20                                1.9                                                 10                

           

                  010039   0471 522262511