  

            

ᠴᠠᠭ 2018-1-1 14:59:11

                     

              ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ  

2017     12     11  

                                                                                ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠬᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠠᠭ ᠃                                                                                                ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ                                                                                                ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠬᠣᠲᠠ  ᠢᠢᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ                                                           ᠪᠢᠴᠢᠭ  ᠨᠣᠮ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ                                          ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠨᠢ                                     ᠬᠠᠮᠣᠭ  ᠦᠨ ᠴᠢᠬᠣᠯᠠ                                      ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯ                           ᠠᠵᠢᠯ  ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠂                                                                                                     

                     

                                                                                                                                        

                                                       

                                                        

                          

1.                                                                                                                                           

2.                                                     ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠃                                                                                                       

3.                                                                                                                                     

4.                                   ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ                                                                                                                                                                     ᠤᠷᠤᠨ  ᠨᠣᠳ᠋ᠣᠭ  ᠦᠨ                                                          ᠤᠷᠳ᠋ᠤᠨ  ᠨᠢ                                                                                                              ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠰᠲ᠋ᠢᠯᠢ ᠂                                       

 ᠨᠢᠭᠡᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢ  ᠢᠢᠨ                                                          ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠡᠬᠡ  ᠪᠣᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠦ                                                       ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠤ                                                                           

     

           

                  010039   0471 522262511