 

ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯ  ᠢᠢᠡᠷ ᠴᠡᠭᠴᠡᠯᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠷᠨᠢᠬᠥᠯᠤᠨ ᠤᠷᠢᠬᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠡ ᠵᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠨ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠢ

ᠴᠠᠭ 2017-8-16 14:28:40

2017 ᠤᠨ  ᠤ 8 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 14 ᠦ ᠡᠳ᠋ᠤᠷ  ᠦᠨ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭᠡ ᠡᠴᠠ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠦᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ᠄ ᠠᠵᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢ ᠬᠤᠳ᠋ᠠᠯᠳ᠋ᠤᠭᠠᠨ ᠦ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠦ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠵᠢᠨ ᠶᠡᠷᠤᠨᠭᠭᠡᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠂  ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠂  ᠲᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠳ᠋ᠤ  ᠵᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠬᠠᠤ  ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ  ᠦ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ ᠪᠠ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠪᠠᠳ᠋ᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ  ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠤᠷᠠᠨ   ᠤᠷᠢᠬᠤ ᠂  ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠣᠯᠬᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠡ  ᠵᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯ  ᠢᠢᠡᠷ ᠴᠡᠭᠴᠡᠯᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠷᠨᠢᠬᠥᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭᠳ᠋ᠡᠯ  ‍ᠢ ᠲᠠᠷᠤᠮᠠᠯᠯᠠᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠵᠤ ᠂ 8 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 15 ᠦ ᠡᠳ᠋ᠤᠷ ᠡᠴᠡ 11 ᠳ᠋ᠣᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ15 ᠦ  ᠡᠳ᠋ᠤᠷ ᠪᠤᠯᠳ᠋ᠡᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠵᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯ  ᠢᠢᠡᠷ ᠴᠡᠭᠴᠡᠯᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠷᠨᠢᠬᠥᠯᠵᠤ ᠂ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠢᠨᠭᠭ᠎ᠠ ᠴᠤᠬᠢᠯᠳ᠋ᠠ ᠦᠭᠴᠤ ᠂ ᠲᠡᠬᠥᠨ ‍ᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ  ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠠᠢ ᠃

ᠦᠢᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠂ ᠲᠡᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠡ ᠵᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠢᠢᠷᠠᠨ ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠤ ᠂ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ  ᠦᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠪᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ‍ᠢ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳ᠋ᠠᠯ  ᠪᠦᠬᠥᠢ  ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ‍ᠢ ᠠᠰᠢᠬ  ᠵᠢᠡᠷ  ᠲᠡᠳ᠋ᠠᠵᠤ  ᠬᠠᠭᠤᠷᠤᠨ ᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠵᠤ  ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠳ ᠲᠡᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠯ  ᠳ᠋ᠤ ᠤᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳ᠋ᠠᠯ  ᠪᠠᠢᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠨ  ᠡᠬᠥᠰᠴᠤ ᠂  ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠠᠨ  ᠦ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠡᠳ᠋ ᠬᠦᠷᠥᠩᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠠᠮᠤᠷ  ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ‍ᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠨᠤᠴᠢᠳ᠋ᠠᠢ ᠬᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠂   ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ  ᠨᠡᠢᠢᠳ᠋ᠡ  ᠵᠢᠨ  ᠠᠨᠭᠬᠠᠷᠤᠯ ‍ᠢ ᠶᠡᠭᠡ  ᠪᠡᠷ  ᠲᠠᠳ᠋ᠠᠵᠠᠢ ᠃

ᠲᠤᠰ ᠤᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ  ᠦ  ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯ  ᠢᠢᠡᠷ ᠴᠡᠭᠴᠡᠯᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ  ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠤᠤᠯᠳ᠋ᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠵᠢ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠴᠢᠨᠭᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠤ ᠂ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠬ ᠦᠨ ᠲᠡᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠵᠢᠨ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠡᠬᠥᠰᠬᠦ ᠂  ᠤᠯᠠᠨ ᠡᠬᠥᠰᠬᠦ  ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠵᠢ  ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠲᠠᠪᠳ᠋ᠠᠨ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠨ ᠡᠵᠡᠮᠳ᠋ᠡᠬᠦ ᠂ ᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠶᠡᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ  ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ  ᠵᠢ ᠲᠡᠬᠥᠯᠳ᠋ᠡᠷᠵᠢᠬᠥᠯᠤᠨ ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠡᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠡ ᠪᠠ ᠲᠡᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠭᠴᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ ‍ᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠳᠭᠡᠨ᠎ᠠ ᠃  ᠠᠳ᠋ᠠᠯ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠂ ᠠᠵᠢᠯ  ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ  ᠪᠡᠷ  ᠬᠠᠯᠬᠠᠪᠴᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠂   ᠤᠷᠢᠬᠤ     ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠣᠯᠬᠣ  ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ‍ᠢ ᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ  ᠵᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠯᠤᠭᠡ ᠵᠢ  ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ  ᠲᠡᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠡ ᠵᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠨ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢ ᠵᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠤᠨ ᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠲᠡᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠶᠡᠭᠡ  ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠂ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭ ‍ᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠵᠢᠡᠨ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠬᠥᠯᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠳᠭᠡᠵᠤ ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠭᠴᠢ ᠡᠳ᠋ᠡᠭᠡᠳ ‍ᠢ ᠴᠢᠨᠭᠭ᠎ᠠ  ᠰᠢᠳᠭᠡᠨ ᠂ ᠲᠡᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠲᠤᠤᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠡᠪᠳ᠋ᠡᠵᠤ ᠬᠠᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ  ᠦᠨ ᠲᠤᠬᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠡᠴᠠ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠵᠢ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠰᠢᠳᠭᠡᠨ᠎ᠠ ᠃ 

           

                  010039   0471 522262511