ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ    

 ᠭᠡᠰᠢᠭᠲᠡᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ  ᠤ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ 

ᠴᠠᠭ 2017-8-28 14:08:16

1973 ᠤᠨ  ᠤ 10 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ  ᠦ  ᠭᠡᠰᠢᠭᠲᠡᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ  ᠤ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ   ᠢᠢ ᠠᠷᠠᠳ  ᠦᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ  ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠬᠡᠪᠯᠡᠪᠡ ᠃ 120 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠠᠢ ᠃

 ᠭᠡᠰᠢᠭᠲᠡᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ  ᠤ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠤᠳ᠋ᠦ ᠡᠴᠠ ᠡᠷᠲᠡ ᠂ ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠯᠠ ᠲᠠᠶᠢᠰᠢ ᠭᠡᠰᠢᠭᠲᠡᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ  ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠤᠳ᠋ᠣᠬᠠᠨ  ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠯ ‍ᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠣᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠮᠳ᠋ᠡᠭᠯᠡᠵᠡᠢ ᠃

 ᠭᠡᠰᠢᠭᠲᠡᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ  ᠤ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ   ᠢᠢ ᠪᠣᠳ᠋ᠢ ᠂ ᠪᠦᠯᠥᠭ ᠂ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠪᠣᠰᠠᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠳᠡᠭᠳ᠋ᠡᠷ  ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠡᠮᠳ᠋ᠡᠭᠯᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠲᠣᠰ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠣᠶᠢᠯᠠᠯ ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠶᠠᠪᠣᠳ᠋ᠠᠯ  ᠦᠨ ᠲᠡᠮᠳ᠋ᠡᠭᠯᠡᠯ ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ  ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ  ᠢᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠮᠵᠢ ᠂ ᠦᠨᠳ᠋ᠣᠰᠦᠲᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠂ ᠲᠦᠷᠦ ᠢᠢᠨ ᠨᠠᠮ ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ  ᠦ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠂ ᠲᠣᠳ᠋ᠣᠭᠠᠳ᠋ᠦ  ᠢᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠂ ᠠᠷᠠᠳ  ᠦᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳ᠋ᠠᠯ ᠂ ᠵᠠᠬᠢᠳ᠋ᠠᠯ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠯ ᠂ ᠬᠦᠳ᠋ᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ  ᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳ᠋ᠠᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ  ᠦᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳ᠋ᠠᠯ ᠂ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠣᠢ  ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠲᠠ ᠂ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠣᠢ ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠂ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠣᠢ  ᠂ ᠤᠰᠣᠨ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠯᠲᠠ ᠤᠰᠣᠨ ᠭᠠᠷᠣᠯᠲᠠ ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠨᠠᠭᠣᠷ ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠣᠷᠢ ᠂  ᠂ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠰᠢᠣᠳ᠋ᠠᠨ ᠂ ᠬᠣᠳ᠋ᠠᠯᠳ᠋ᠣᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠠᠮᠦ ᠪᠣᠳ᠋ᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠳ᠋  ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠬᠦᠢᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠬᠦᠳ᠋ᠡᠭᠡ  ᠢᠢᠨ ᠪᠦᠳ᠋ᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠂ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠂ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠂ ᠲᠡᠦᠬᠡ  ᠢᠢᠨ ᠲᠣᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠳ᠋ᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠭᠣᠴᠢᠨ  ᠤ ᠦᠯᠡᠳ᠋ᠡᠭᠳ᠋ᠡᠯ ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠣᠷᠲᠠᠬᠣᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠂ ᠴᠣᠣᠳ᠋ᠦ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠂ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳ᠋ᠣᠭᠣᠯᠣᠯ ᠂ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠴᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳ᠋ᠣᠵᠠᠢ ᠃ ᠲᠣᠰ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠠᠶᠢᠲᠡ 30 ᠪᠣᠳ᠋ᠢ ᠂ 144 ᠪᠦᠯᠥᠭ ᠂ 523 ᠭᠡᠰᠡᠭ  ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠭ ᠃ 

           

                  010039   0471 522262511