ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ    

 ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠭᠣ ᠪᠠᠷᠠᠭᠣᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ  ᠤ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ 

ᠴᠠᠭ 2017-8-28 14:06:00

2004 ᠤᠨ  ᠤ 3 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ  ᠦ    ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠭᠣ ᠪᠠᠷᠠᠭᠣᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ  ᠤ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠦᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠦᠨ ᠠᠷᠠᠳ  ᠦᠨ     104 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠠᠢ ᠃

 ᠲᠣᠰ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠭᠣ ᠪᠠᠷᠠᠭᠣᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ  ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠂ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠣᠢ ᠂ ᠤᠯᠣᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠢᠢ ᠪᠣᠰᠣᠳᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠰᠬᠠᠵᠦ ᠂ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠤᠳ᠋ᠣᠬᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠯ ‍ᠢ ᠲᠡᠮᠳ᠋ᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠦᠨᠳ᠋ᠣᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠨ ᠤ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ‍ᠢ ᠲᠣᠪᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠵᠠᠢ ᠃

 ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠭᠣ ᠪᠠᠷᠠᠭᠣᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ  ᠤ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ    ᠤᠷᠣᠰᠢᠯ ᠂ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠣᠶᠢᠯᠠᠯ ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠮᠵᠢ ᠬᠣᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠯ ᠂  ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠂  ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠂  ᠦᠨᠳ᠋ᠣᠰᠦᠲᠡᠨ ᠂  ᠲᠦᠷᠦ  ᠢᠢᠨ ᠨᠠᠮ ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠂ ᠤᠯᠣᠰ ᠲᠦᠷᠦ  ᠢᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠭᠡᠨ ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ  ᠦ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠂ ᠲᠣᠳ᠋ᠣᠭᠠᠳ᠋ᠦ  ᠢᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠂ ᠠᠷᠠᠳ  ᠦᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳ᠋ᠠᠯ ᠂ ᠬᠦᠳ᠋ᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ  ᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳ᠋ᠠᠯ ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ  ᠦᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳ᠋ᠠᠯ ᠂ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠣᠢ  ᠢᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠣᠶᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠲᠣᠭᠠᠴᠢᠯᠲᠠ ᠂ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠣᠢ ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠣᠢ ᠤᠰᠣᠨ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠯᠲᠠ ᠂ ᠲᠣᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠂ ᠰᠣᠮᠣ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣᠨ  ᠤ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠣᠶᠢᠯᠠᠯ ᠂ ᠠᠵᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠣᠷᠢ ᠂ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠰᠢᠣᠳ᠋ᠠᠨ ᠂ ᠬᠣᠲᠠ  ᠢᠢᠨ ᠪᠦᠳ᠋ᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ  ᠤ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠂ ᠬᠣᠳ᠋ᠠᠯᠳ᠋ᠣᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠠᠮᠦ ᠪᠣᠳ᠋ᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠳ᠋  ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ  ᠢᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳ᠋ᠠᠯ ᠂ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠬᠦᠢᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠂ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠣᠢ  ᠢᠢᠨ ᠶᠡᠷᠣᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠲᠠ ᠂ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠂ ᠠᠷᠠᠳ  ᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳ᠋ᠣᠷᠠᠯ ᠂ ᠴᠣᠣᠳ᠋ᠦ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠶᠠᠪᠣᠳ᠋ᠠᠯ  ᠦᠨ ᠲᠡᠮᠳ᠋ᠡᠭᠯᠡᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳ᠋ᠦᠵᠠᠢ ᠃ 

           

                  010039   0471 522262511