ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ    

ᠤᠩᠨᠢᠭᠣᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ  ᠤ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ

ᠴᠠᠭ 2017-8-28 13:28:17

1993 ᠤᠨ  ᠤ 6 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠂  ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ  ᠦ ᠤᠩᠨᠢᠭᠣᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ  ᠤ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢ ᠦᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠦᠨ ᠠᠷᠠᠳ  ᠦᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ  ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠬᠡᠪᠯᠡᠪᠡ ᠃  ᠨᠠᠶᠢᠲᠡ 117 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠠᠢ ᠃

ᠤᠩᠨᠢᠭᠣᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ  ᠤ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠩᠨᠢᠭᠣᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ  ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠪᠠ ᠤᠳ᠋ᠣᠬᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠯ ‍ᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠰᠬᠠᠵᠦ ᠂  ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠂  ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠨ  ᠤ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠ ᠦᠨᠳ᠋ᠣᠰᠦᠲᠡᠨ  ᠤ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ‍ᠢ ᠲᠣᠪᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠵᠠᠢ ᠃

ᠲᠣᠰ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠤᠳ᠋ᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠵᠦ ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠳ᠋ᠦ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ‍ᠢ ᠦᠨᠳ᠋ᠣᠰᠦᠯᠡᠨ ᠂  ᠲᠣᠣᠷᠠᠳ᠋ᠦ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠨᠢ 1985 ᠤᠨ  ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠬᠦᠷᠳ᠋ᠡᠯ᠎ᠠ ᠃

ᠤᠩᠨᠢᠭᠣᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ  ᠤ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠣᠶᠢᠯᠠᠯ ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠶᠠᠪᠣᠳ᠋ᠠᠯ  ᠦᠨ ᠲᠡᠮᠳ᠋ᠡᠭᠯᠡᠯ ᠂ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳ᠋ᠣᠭᠣᠯᠣᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠡᠳ᠋ᠦᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ  ᠢᠢᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳ᠋ᠦᠵᠠᠢ ᠃ ᠲᠣᠰ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠮᠵᠢ ᠬᠣᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠯ ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ  ᠢᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ  ᠢᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠦᠨᠳ᠋ᠣᠰᠦᠲᠡᠨ ᠂ ᠲᠦᠷᠦ  ᠢᠢᠨ ᠨᠠᠮ ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ  ᠦ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠂ ᠠᠷᠠᠳ  ᠦᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳ᠋ᠠᠯ ᠂ ᠤᠯᠣᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠂ ᠬᠦᠳ᠋ᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ  ᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳ᠋ᠠᠯ ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ  ᠦᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳ᠋ᠠᠯ ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠂ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠣᠢ ᠂ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠣᠢ ᠂ ᠤᠰᠣᠨ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠯᠲᠠ ᠂ ᠤᠰᠣᠨ ᠭᠠᠷᠣᠯᠲᠠ ᠂ ᠠᠵᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠂ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠰᠢᠣᠳ᠋ᠠᠨ ᠂ ᠬᠣᠳ᠋ᠠᠯᠳ᠋ᠣᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠳ᠋  ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠂ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠬᠦᠢᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠂ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠣᠢ  ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠲᠠ ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠬᠦᠳ᠋ᠡᠭᠡ  ᠢᠢᠨ ᠪᠦᠳ᠋ᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ ᠂  ᠂ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠂ ᠬᠠᠭᠣᠴᠢᠨ  ᠤ ᠪᠠᠭᠣᠷᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ  ᠢᠢᠨ ᠲᠣᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠳ᠋ᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠂ ᠨᠣᠳ᠋ᠣᠭ  ᠦᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠣ ᠂ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠣᠷᠲᠠᠬᠣᠨ ᠂ ᠠᠷᠠᠳ  ᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳ᠋ᠣᠷᠠᠯ ᠂ ᠴᠣᠣᠳ᠋ᠦ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳ᠋ᠦᠵᠠᠢ ᠃ 

           

                  010039   0471 522262511