  

ᠲᠦᠷᠥ  ᠢᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳ᠋ᠠᠯ  ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠠᠨ  ᠦ ᠤᠷᠤᠨ  ᠦ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠦᠨ ᠤᠷᠳ᠋ᠤᠨ  ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠡ  ᠢᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢ ᠰᠢᠮᠳ᠋ᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠪᠡ

ᠴᠠᠭ 2017-8-23 13:25:09

2017 8 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ 21 ᠦ ᠡᠳ᠋ᠤᠷ ᠂ ᠲᠦᠷᠦ  ᠢᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳ᠋ᠠᠯ  ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠲᠦᠷᠢᠮ  ᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠠᠯᠪᠡᠨ ᠭᠡᠷ  ᠦᠨ ᠨᠠᠮ  ᠦᠨ ᠤᠳ᠋ᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠲᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠩ  ᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳ᠋ᠦᠭᠦᠨ ᠂ ᠲᠡᠳ᠋ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠭᠠᠨ ᠽᠠᠩ ᠴᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦ  ᠢᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳ᠋ᠠᠯ  ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠲᠦᠷᠢᠮ  ᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠠᠯᠪᠡᠨ ᠭᠡᠷ  ᠦᠨ ᠰᠢᠮᠳ᠋ᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠲᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠩ  ᠢ ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠮᠠᠨ  ᠦ ᠤᠷᠤᠨ  ᠦ ᠨᠠᠮ  ᠦᠨ ᠲᠦᠪ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠦᠷᠦ  ᠢᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳ᠋ᠠᠯ  ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠦᠨ ᠤᠷᠳ᠋ᠤᠨ  ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠡ  ᠢᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠲᠣᠪᠴᠢ 2015  2020 ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠬᠤᠯᠡ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳ᠋ᠡ  ᠢᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ  ᠢᠢ ᠲᠤᠤᠱᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠪᠦᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠯ  ᠢ ᠰᠢᠮᠳ᠋ᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠦᠪᠡᠷᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ  ᠦ ᠨᠠᠮ  ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ  ᠢᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠂ ᠲᠡᠳ᠋ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠵᠠᠩ ᠵᠢᠶᠠᠨ ᠮᠢᠨ ᠰᠢᠮᠳ᠋ᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ  ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠳ᠋ᠡ  ᠢᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠡᠪᠡ ᠃

ᠵᠠᠩ ᠵᠢᠶᠠᠨ ᠮᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠤᠳ᠋ᠤᠷᠢᠳᠬᠤ  ᠢᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠂ ᠲᠦᠷᠢᠮ  ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠡ  ᠢᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠂ ᠠᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠴᠠ  ᠢᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠭᠦᠳᠭᠦ ᠂ ᠡᠷᠭᠡ  ᠢᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠢ ᠵᠢᠷᠤᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠂ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳ᠋ᠡ  ᠢᠢᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠳ᠋ᠡ  ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠬ ᠦᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ  ᠢᠢ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠂ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠬᠢᠵᠢᠯᠳ᠋ᠡ  ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠡ  ᠢᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠭᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠨ  ᠦ ᠤᠷᠤᠨ  ᠦ  ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ  ᠤᠷᠳ᠋ᠤᠨ  ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠡ  ᠢᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠲᠣᠪᠴᠢ  2015 2020 ᠤᠨ    ᠢᠢ ᠲᠤᠤᠱᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠪᠦᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠯ  ᠢ ᠲᠠᠨ᠋ᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢ  ᠢᠢᠨ ᠠᠯᠬᠤᠮ  ᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠡ  ᠢᠢ ᠲᠤᠷᠠᠳᠪᠡ ᠃

ᠭᠠᠨ ᠽᠠᠩ ᠴᠦᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠳ᠋ᠡ  ᠢᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠬᠰᠡᠨ  ᠦ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠦᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ  ᠦ ᠨᠠᠮ  ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠦᠨ ᠤᠷᠳ᠋ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠡ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠦᠨ ᠤᠷᠳ᠋ᠤᠨ  ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠡ  ᠢᠢ ᠲᠡᠭᠡᠳ᠋ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠬᠣᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠂ ᠠᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠣᠭᠦᠳ ‍ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠤ ᠂ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠦᠨ ᠤᠷᠳ᠋ᠤᠨ  ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠡ  ᠢᠢ ᠪᠦᠭᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠬᠢᠭᠣᠯᠣᠨ ᠂ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ  ᠦᠨ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ ᠵᠢᠭᠤᠷᠠᠭᠠᠨ  ᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠡᠰᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠦ ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠦᠨ ᠤᠷᠳ᠋ᠤᠨ  ᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠡ ᠶᠡᠭᠡ ᠤᠴᠢᠷ ᠶᠠᠪᠣᠳ᠋ᠠᠯ  ᠦᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠤᠰᠤᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ  ᠢ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠡᠴᠡ  ᠢᠢ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳ᠋ᠡᠷᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭᠳ᠋ᠡᠮ᠎ᠠ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠳ᠋ᠦᠮᠵᠢ ᠤᠯᠵᠦ ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠦᠨ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠦᠨ ᠤᠷᠳ᠋ᠤᠨ  ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠡ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠳ᠋ᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠦᠨ ᠬᠢᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠲᠦᠪ  ᠦᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ  ᠢᠢᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠡ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠦᠨ ᠤᠷᠳ᠋ᠤᠨ  ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠡ  ᠢᠢ ᠪᠦᠭᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳ᠋ᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ  ᠢᠢᠨ ᠤᠳ᠋ᠣᠷᠢᠳ᠋ᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠨᠠᠬᠰᠢᠲᠠ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠨ ᠂ ᠠᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠭᠦᠴᠤᠨ  ᠢ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠦ ᠂ ᠰᠢᠮᠳ᠋ᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠨ ᠂ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠦᠨ ᠤᠷᠳ᠋ᠤᠨ  ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠡ  ᠢᠢᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠠᠳ᠋ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯᠳ᠋ᠡ  ᠢᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠭᠦ  ᠢᠢ ᠭᠦᠰᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠡ ᠃

ᠰᠢᠮᠳ᠋ᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠲᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠩ  ᠦᠨ ᠬᠢᠨ ᠪᠡᠰᠡ ᠭᠦᠭᠡᠬᠤᠳ᠋ᠡ ᠂ ᠤᠷᠳ᠋ᠤᠰ ᠬᠤᠳ᠋ᠡ ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠳ᠋ᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠶᠢᠷᠡᠨ ᠪᠤᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠡ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃

           

                  010039   0471 522262511