    

ᠲᠣᠮᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠦ ᠤᠯᠣᠰ  ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠣᠭ  ᠦᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢᠳ᠋ᠦ ᠭᠣᠣᠯ  ᠦᠨ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠡᠢ  ᠢᠢᠨ ᠨᠣᠭᠣ ᠭᠠᠵᠠᠷ

ᠴᠠᠭ 2017-9-4 13:13:25

 

 

 

ᠡᠷᠭᠦᠨ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠨᠣᠭᠣ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠣᠮᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠦ ᠤᠯᠣᠰ  ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠣᠭ  ᠦᠨ ᠭᠣᠶᠢᠳ᠋ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ  ᠦᠨ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠡᠢ  ᠢᠢᠨ ᠨᠣᠭᠣ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠂ ᠲᠣᠮᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠦ ᠤᠯᠣᠰ  ᠦᠨ ᠤᠳ᠋ᠣᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠳ᠋ᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠭ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠮᠣᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠮᠦᠷᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠣᠭᠣ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠷᠭᠦᠨ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠨᠣᠭᠣ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠣᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳ᠋ᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠂  ᠡᠷᠭᠦᠨ᠎ᠠ ᠭᠣᠣᠯ  ᠦᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠦ ᠂ ᠶᠡᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ 12.6 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠡᠾᠧᠺᠲ᠋ᠡᠷ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠂ ᠡᠷᠭᠦᠨ᠎ᠠ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠠ ᠲᠡᠬᠦᠨ  ᠦ ᠰᠠᠯᠪᠣᠷᠢ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ  ᠦᠨ ᠭᠣᠣᠯ  ᠦᠨ ᠰᠠᠶᠢᠷᠭᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠳ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠤᠯᠣᠰ  ᠦᠨ 4A ᠳᠡᠰ  ᠦᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ  ᠢᠢᠨ ᠤᠷᠣᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠡᠷᠭᠦᠨ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠨᠣᠭᠣ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠦᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ  ᠢᠢᠨ ᠤᠷᠣᠨ ᠨᠢ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠣᠶᠢᠷ  ᠦᠨ ᠡᠷᠭᠦᠨ᠎ᠠ ᠬᠣᠲᠠ  ᠢᠢᠨ ᠯᠠᠪᠳ᠋ᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠦ  ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠣᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳ᠋ᠦ ᠲᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠵᠦ ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠡᠴᠠ 3 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠭ ᠃

 

 

 

ᠡᠷᠭᠦᠨ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠨᠣᠭᠣ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠦ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤᠷᠭᠣᠮᠠᠯ  ᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠭ ᠃ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠣᠷᠠᠢ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠂ ᠠᠭᠣᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠲᠣᠬᠢᠯᠢᠭ ᠪᠠ ᠤᠰᠣᠨ  ᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠦ ᠂ ᠡᠨᠳ᠋ᠡ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷᠲᠡᠨ ᠤᠷᠣᠰᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳ᠋ᠣᠷᠠᠳ᠋ᠠᠭ ᠃ ᠡᠨᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠨᠢ ᠮᠦᠨᠴᠦ ᠠᠯ ᠰᠡᠬᠦᠯ  ᠦᠨ ᠴᠢᠬᠣᠯᠠ ᠦᠷᠡᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠤᠷᠣᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ  ᠢᠢᠨ ᠤᠰᠠᠳᠬᠤ ᠰᠢᠬᠠᠬᠰᠠᠨ ᠴᠢᠬᠣᠯᠠ ᠵᠢᠭᠦᠷᠲᠡᠨ  ᠦ ᠲᠦᠷᠦᠯ  ᠬᠠᠯᠢᠭᠣᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠣ  ᠢᠢᠨ ᠤᠷᠣᠰᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳ᠋ᠣᠷᠠᠬᠤ ᠴᠢᠬᠣᠯᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ ᠃ 

           

                  010039   0471 522262511