    

ᠮᠠᠨ  ᠤ ᠤᠯᠣᠰ  ᠦᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳ᠋ᠠᠭᠴᠢ ᠤᠯᠣᠰ  ᠦᠨ ᠳᠡᠰ  ᠦᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ

ᠴᠠᠭ 2017-9-4 13:01:48

ᠮᠠᠨᠵᠣᠣᠷ ᠲᠠᠬᠢ ᠲᠣᠮᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠦ ᠤᠷᠣᠰ  ᠦᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠪᠣᠯ 1992 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠦᠷᠦ  ᠢᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳ᠋ᠠᠯ  ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠨ ᠴᠣᠷ  ᠦᠨ ᠭᠠᠬᠴᠠ ᠬᠢᠯᠢ ᠠᠯᠣᠰᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠤᠯᠣᠰ  ᠦᠨ ᠳᠡᠰ  ᠦᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ  ᠢᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠂ ᠮᠦᠨᠴᠦ ᠠᠩᠬᠠᠳ᠋ᠠᠬᠴᠢ ᠤᠯᠣᠰ  ᠦᠨ ᠳᠡᠰ  ᠦᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ᠲᠣᠰ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠨᠢ ᠮᠠᠨᠵᠣᠣᠷ  ᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠣᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠦ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ  ᠦᠨ ᠶᠡᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 0.2 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠦ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠂ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠴᠢᠳ᠋ᠠᠪᠬᠢ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠣᠰ  ᠦᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠢᠯᠢ  ᠢᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ  ᠦᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠂ ᠭᠠᠳ᠋ᠠᠭᠠᠳ᠋ᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠲᠠᠧᠠᠷ  ᠦᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ ᠂ ᠲᠠᠧᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠪᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠭᠦᠢᠯᠭᠡᠭᠡᠨ  ᠦ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠂ ᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠴᠡᠯ ᠵᠢᠭᠣᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠭᠣᠣᠯᠳ᠋ᠠᠭᠣᠯᠵᠦ ᠂ ᠤᠳ᠋ᠣᠬᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠬᠲᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠣᠰ  ᠦᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ  ᠦᠨ ᠪᠣᠭᠣᠮᠲᠠ ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠣᠰ  ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ  ᠦᠨ ᠪᠣᠭᠣᠮᠲᠠ ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠣᠰ  ᠦᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ  ᠦᠨ ᠪᠣᠭᠣᠮᠲᠠ  ᠢᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠣᠬᠴᠠᠵᠢᠭᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠨ ᠤᠷᠣᠨ ᠵᠠᠢ  ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ  ᠢᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳ᠋ᠣᠭᠦᠯᠵᠠᠢ ᠃ᠮᠠᠨᠵᠣᠣᠷ ᠲᠠᠬᠢ ᠲᠣᠮᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠦ ᠤᠷᠣᠰ  ᠦᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ 1996 ᠤᠨ  ᠤ 11 ᠳ᠋ᠣᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ 28 ᠦ ᠡᠳ᠋ᠦᠷ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠤᠷᠣᠬᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢ ᠂ ᠲᠣᠮᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠦ ᠭᠠᠳ᠋ᠠᠭᠠᠳ᠋ᠦ  ᠢᠢᠨ ᠵᠢᠭᠣᠯᠴᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠳ ‍ᠢ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 610 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤᠳ᠋ᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠴᠦ ᠂ ᠭᠠᠳ᠋ᠠᠭᠠᠳ᠋ᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠲᠠᠧᠠᠷ  ᠦᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ 35  ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠲᠦ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠲᠣᠮᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠦ ᠤᠷᠣᠰ  ᠦᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠲᠠᠭᠠᠣ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠨ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠣᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠦ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠢᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠂ ᠵᠣᠭᠣᠰ ᠮᠦᠩᠭᠦ  ᠢᠢᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠂ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠬᠢ  ᠢᠢᠨ ᠨᠡᠪᠲᠠᠷᠠᠯᠴᠡᠭᠡᠨ  ᠤ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠨ ᠪᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

           

                  010039   0471 522262511