    

ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠮᠦ᠋ᠴᠢᠷ

ᠴᠠᠭ 2017-9-4 12:30:46

 

 

 

ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠦᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠤ 70 ᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠤᠢ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠮᠦ᠋ᠴᠢᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ 60 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠤᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠂ ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠮᠦ᠋ᠴᠢᠷ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠰᠦᠨᠢᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠮᠦ᠋ᠴᠢᠷ  ᠦᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠤᠨ  ᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳ᠋ᠤᠷᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠵᠢᠡᠷ ᠭᠣᠣᠯ ᠰᠡᠳ᠋ᠤᠪ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳ᠋ᠦᠭᠰᠡᠨ   ᠮᠤᠷᠢᠲᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ  ᠦᠨ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦᠲᠠᠢ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠭᠡᠬᠦ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠲᠦ ᠰᠢᠷᠢᠰ ᠳᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ 2017 ᠤᠨ  ᠤ 8 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 5 ᠦ ᠦᠳ᠋ᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠦᠨᠢᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠤ ᠲᠦᠪ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠶᠠᠪᠣᠬᠳ᠋ᠠᠯ᠎ᠠ ᠃

 

 

 

ᠲᠤᠮᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠤ ᠤᠯᠤᠰ  ᠦᠨ ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠮᠦ᠋ᠴᠢᠷ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠦᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ  ᠦᠨ ᠰᠦᠨᠢᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠮᠦ᠋ᠴᠢᠷ 1957 ᠤᠨ  ᠤ 6 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 17 ᠦ ᠡᠳ᠋ᠦᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠃

 

 

 

ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠮᠦ᠋ᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠰᠠᠨ 60 ᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠂ ᠨᠠᠮ  ᠦᠨ ᠤᠤᠨᠬ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ  ᠦᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯᠳ᠋ᠡ ᠪᠠ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠳ᠋ᠡᠨ  ᠦ ᠲᠦᠷᠦ ᠵᠢᠨ ᠪᠣᠳ᠋ᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠤᠭᠯᠠᠬᠤ ᠂ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠤᠨᠬᠤ ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠭᠣᠣᠯ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ ᠂ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠨ ᠱᠠᠳ᠋ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠦ᠋ᠨᠵᠡᠭᠡᠶᠢᠷᠡᠨ ᠂ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠳ᠋ᠡᠨ  ᠦ ᠤᠷᠤᠨ  ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ  ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠦᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠪᠠ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠦᠳ᠋ᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠵᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠳ᠋ᠡᠨ  ᠦ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳ᠋ᠡᠯ ᠲᠡᠪᠰᠢᠯᠳ᠋ᠠ ᠂ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠴᠠᠭᠳ᠋ᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠤᠨ  ᠦᠨ  ᠬᠣᠶᠠᠷ ‍ᠢ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠬᠦ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠲᠦ ᠢᠳ᠋ᠡᠪᠬᠢᠲᠡᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳ᠋ᠦᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠃

 

 

 

ᠰᠦᠨᠢᠳ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠮᠦ᠋ᠴᠢᠷ ᠤᠳ᠋ᠣᠬᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ 47 ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠃ ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠨ ᠱᠠᠳ᠋ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ 100 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠤᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠳ᠋ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠦ ᠂ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠨ ᠱᠠᠳ᠋ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠶᠢᠷᠡᠨ ᠂ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠨ ᠱᠠᠳ᠋ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ ᠂ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠤᠨ  ᠦᠨ ᠰᠡᠦᠨᠬᠢᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠭᠳ᠋ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ  ᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ‍ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠵᠦ ᠂  ᠲᠡᠳ᠋ᠡᠨᠦᠰ  ᠦᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ  ᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳ᠋ᠤᠷᠠᠯ ‍ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠰᠦᠨᠢᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠮᠦ᠋ᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠷᠤᠨ  ᠤ  ᠰᠢᠯᠢᠳ᠋ᠡᠭ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠮᠦ᠋ᠴᠢᠷ  ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠ ᠤᠷᠤᠨ  ᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠦᠬᠢᠭᠦᠯᠦᠯ ‍ᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠳ᠋ᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠦ ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠ ᠤᠷᠤᠨ  ᠤ ᠤᠳ᠋ᠤᠷᠢᠤᠨᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ  ᠦᠨ ᠬᠢᠨᠡᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳ᠋ᠠ ᠵᠢ ᠲᠦᠬᠦᠷᠡᠩ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠳᠤᠰ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠮᠦ᠋ᠴᠢᠷ  ᠦᠨ ᠬᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ  ᠦᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠳ᠋ᠤ ᠵᠢᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠂ ᠠᠦᠰᠲ᠋ᠷᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠣᠰ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠳ᠋ᠠᠭᠠᠳ᠋ᠤ ᠵᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠵᠢᠡᠷ ᠠᠶᠢᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠵᠤ ᠂ 2400 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ  ᠤ ᠪᠦᠳ᠋ᠦᠭᠡᠯ ᠵᠢᠡᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠳᠤᠮᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠤ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠳ᠋ᠡᠨ ᠨᠤᠬᠦᠳ ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤᠳ᠋ᠠᠨ ᠶᠠᠰᠤᠳ᠋ᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ  ᠦᠨ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠡᠬᠦᠳ᠋ᠦᠯᠳ᠋ᠡ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳ᠋ᠡ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠷᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠨᠡᠩ ᠰᠢᠯᠢᠳ᠋ᠡᠭ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠳ᠋ᠦᠭᠡᠯ ᠵᠢᠡᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠳ᠋ᠦᠬᠡᠯ  ᠦᠨ ᠳᠠᠪᠴᠠᠩ ᠳ᠋ᠥ ᠡᠷᠬᠦᠵᠦ ᠂ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠡᠨ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠮᠡᠷᠡᠶᠢᠨ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

 

 

 

           

                  010039   0471 522262511