    

ᠦᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠣᠭ  ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠠᠪᠣᠯᠵᠢᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢᠳ᠋ᠦ ᠪᠠᠳ᠋ᠣᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠭ ᠤᠢ

ᠴᠠᠭ 2017-9-4 12:24:05

 

 

 

ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ  ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠣᠨ ᠭᠠᠷᠣᠨ ᠲᠣᠮᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠦ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ  ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠬᠢ ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠨᠳ᠋ᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ  ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ  ᠢᠢᠨ ᠤᠷᠣᠨ ᠪᠣᠯ ᠦᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠣᠭ  ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠠᠪᠣᠯᠵᠢᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢᠳ᠋ᠦ ᠪᠠᠳ᠋ᠣᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠭ ᠤᠢ  ᠢᠢᠨ ᠤᠷᠭᠣᠯᠲᠠ  ᠢᠢᠨ ᠤᠷᠣᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

 

 

 

ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠨᠳ᠋ᠠᠯ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠪᠣᠯᠵᠢᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢᠳ᠋ᠦ ᠪᠠᠳ᠋ᠣᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ  ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ  ᠢᠢᠨ ᠤᠷᠣᠨ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠬᠣᠷᠮᠣᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠦ ᠂  ᠲᠠᠪᠣᠯᠵᠢᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢᠳ᠋ᠦ ᠪᠠᠳ᠋ᠣᠴᠠᠭᠠᠨ ‍ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠡᠨᠳ᠋ᠡ ᠤᠷᠣᠰᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳ᠋ᠣᠷᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠴᠣᠬᠠᠭ ᠵᠢᠭᠦᠷᠲᠡᠨ  ᠦ ᠲᠦᠷᠦᠯ  ᠢᠢᠡᠷ ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠳ᠋ᠠᠬᠤ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ  ᠢᠢᠡᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ  ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ  ᠢᠢᠨ ᠤᠷᠣᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠂ ᠶᠡᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ  61641.3 ᠡᠾᠧᠺᠲ᠋ᠡᠷ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

 

 

 

ᠲᠠᠪᠣᠯᠵᠢᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢᠳ᠋ᠦ ᠪᠠᠳ᠋ᠣᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ  ᠦᠨ ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳ᠋ᠣᠬᠤ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠣᠢ  ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠬᠳ᠋ᠦ ᠦᠵᠡᠭᠳ᠋ᠡᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠲᠦᠢᠯ  ᠦᠨ ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠨᠠᠨᠳ᠋ᠢᠨ ᠮᠣᠳ᠋ᠣᠨ  ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠂ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ  ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳ᠋ᠣᠭ  ᠦᠨ ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠨᠳ᠋ᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠬᠡᠳ᠋ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠦ ᠤᠷᠭᠣᠳ᠋ᠠᠭ ᠃ ᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠬᠢᠷᠠᠭᠣ ᠪᠠᠭᠣᠬᠰᠠᠨ  ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠨᠳ᠋ᠠᠯ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠪᠣᠯᠵᠢᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢᠳ᠋ᠦ ᠪᠠᠳ᠋ᠣᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ  ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ  ᠢᠢᠨ ᠤᠷᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠢᠭᠣᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠬᠰᠠᠳ ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠣᠭ  ᠦᠨ ᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠬᠠᠲᠠᠳ ᠬᠣᠷᠠᠨ ᠴᠣᠬᠯᠠᠷᠠᠵᠦ ᠂ ᠡᠨᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠭᠣᠶᠢᠳ᠋ᠠ ᠦᠩᠭᠡ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ  ᠢᠢ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠬᠤ ᠪᠣᠶᠣ ᠰᠡᠭᠦᠳ᠋ᠡᠷᠯᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳ᠋ᠡᠭᠯᠡᠳ᠋ᠡᠭ ᠃ 

           

                  010039   0471 522262511