  

ᠤᠷᠳ᠋ᠦ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠣᠢ  ᠢᠢᠨ 11 ᠴᠠᠭ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠤᠨᠳ᠋ᠠᠪᠠᠯ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳ᠋ᠦ  ᠢᠢ ᠬᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ

ᠴᠠᠭ 2017-9-4 12:15:59

2015 ᠤᠨ  ᠤ   ᠪᠦᠬᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ  ᠢᠢᠨ ᠨᠣᠶᠢᠷ  ᠦᠨ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ  ᠳ᠋ᠦ ᠲᠣᠮᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠦ ᠤᠯᠣᠰ  ᠦᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠦ ᠡᠳ᠋ᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ  ᠢᠢᠨ ᠲᠣᠮᠳ᠋ᠠᠴᠢ ᠤᠨᠲᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭ 0 ᠴᠠᠭ 32 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠤᠳ᠋ᠦ  ᠢᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠣᠴᠣᠳ ᠲᠦ ᠠᠪᠴᠦ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠰᠦᠨᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠳ᠋ᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠤᠯᠳ᠋ᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠴᠡᠵᠦ ᠨᠠᠭᠠᠳᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ ᠃ 0 ᠴᠠᠭ ᠡᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠰᠦᠨᠢ ᠲᠦᠯᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠳ᠋ᠡᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠲᠣᠳ᠋ᠣᠭᠠᠳ᠋ᠦ ᠱᠦᠭᠦᠷᠡᠯ  ᠦᠨ ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠠᠪᠴᠦ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠤᠷᠣᠢ  ᠢᠢᠨ 11 ᠴᠠᠭ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠤᠨᠳ᠋ᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠰᠦᠨᠢᠵᠢᠨ ᠰᠠᠭᠣᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠬᠳ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

  ᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠦᠪᠡᠷ ‍ᠢ ᠪᠡᠨ ᠨᠦᠬᠦᠬᠦ ᠬᠦᠳ᠋ᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠦᠷ  ᠦᠨ 3 ᠴᠠᠭ ᠡᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠣᠬᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠠᠭ ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠤᠷᠣᠢ  ᠢᠢᠨ 11 ᠴᠠᠭ 3 ᠴᠠᠭ  ᠦᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳ᠋ᠣᠬᠢ ᠨᠣᠶᠢᠷ ‍ᠢ ᠪᠠᠳ᠋ᠣᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠣᠩ ᠴᠢᠬᠣᠯᠠ ᠶᠣᠮ ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠨᠳ᠋ᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠨᠣᠶᠢᠷ  ᠢᠢᠠᠨ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠦ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠦ ᠰᠦᠨᠢᠵᠢᠨ ᠰᠠᠭᠣᠵᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠡᠬᠡᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠬᠰᠠᠨ ᠬᠣᠬᠢᠷᠠᠯ  ᠢᠢᠠᠨ ᠨᠦᠬᠦᠪᠣᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳ᠋ᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠃  ᠰᠦᠨᠢᠵᠢᠨ ᠰᠠᠭᠣᠬᠣ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠡᠳ᠋ᠡᠨ ‍ᠢ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠠᠷᠠᠰᠦᠨ  ᠤ ᠰᠦᠢᠳ᠋ᠦᠯ ᠄ ᠤᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠰᠦᠨᠢᠵᠢᠨ ᠰᠠᠭᠣᠪᠠᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠲᠣᠳ᠋ᠣᠭᠠᠳ᠋ᠦ ᠱᠦᠭᠦᠷᠡᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠷᠡᠯ  ᠦᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠯ  ᠢᠢᠠᠨ ᠠᠯᠳ᠋ᠠᠵᠦ ᠂  ᠨᠢᠭᠣᠷ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠡᠪᠬᠡ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠂  ᠨᠢᠭᠣᠷ  ᠦᠨ ᠠᠷᠠᠰᠦ ᠦᠩᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠠᠯᠳ᠋ᠠᠵᠦ ᠂  ᠬᠠᠷᠢᠮᠠᠬᠠᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ  ᠢᠢᠠᠨ ᠠᠯᠳ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠲᠠᠷᠭᠣᠯᠠᠬᠤ᠄ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤᠨᠳ᠋ᠠᠬᠤ ᠦᠶᠡᠰ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ  ᠦᠨ  ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠡᠳ᠋  ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠤᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦᠨᠢᠵᠢᠨ ᠰᠠᠭᠣᠬᠣ ᠨᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠡᠳ᠋ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠬᠤ  ᠢᠢ ᠬᠠᠷᠰᠢᠯᠠᠵᠦ ᠂  ᠦᠭᠡᠬᠦ ᠵᠠᠳ᠋ᠠᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠤ  ᠢᠢ ᠤᠳ᠋ᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳ᠋ᠠᠪᠣᠷᠢ ᠲᠣᠷᠣᠬᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠄ ᠰᠦᠨᠢᠵᠢᠨ ᠰᠠᠭᠣᠪᠠᠯ ᠰᠣᠯᠪᠢᠭᠤ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠷᠡᠯ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳ ᠠᠮᠠᠷᠠᠵᠦ ᠴᠢᠳ᠋ᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠦ ᠡᠳ᠋ᠦᠷ ᠨᠢ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠦ ᠂ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳ᠋ᠠᠪᠣᠷᠢ ᠲᠣᠷᠣᠬᠰᠢᠯᠠᠳ᠋ᠠᠭ ᠃  ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠡᠳ᠋ᠦᠷ  ᠦᠨ ᠤᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠷᠡᠯ  ᠦᠨ ᠶᠠᠳ᠋ᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠂  ᠨᠣᠶᠢᠷ ᠬᠣᠯᠵᠢᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠯ ᠢᠯᠡᠷᠡᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤᠯᠬᠤ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠷ ᠪᠣᠯᠬᠤ᠄ ᠤᠷᠳ᠋ᠦ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠳ᠋ᠦᠡ ᠰᠦᠨᠢ ᠪᠡᠨ ᠲᠣᠩᠭᠣᠷᠣᠭᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠦ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠮᠠᠭᠣᠬᠠᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠲᠣᠳ᠋ᠣᠭᠠᠳ᠋ᠦ ᠡᠷᠬᠡᠲᠡᠨ ᠨᠢ ᠴᠦ ᠬᠡᠪ  ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠯ  ᠢᠢᠠᠨ ᠠᠯᠳ᠋ᠠᠵᠦ ᠂  ᠵᠢᠷᠣᠬᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤᠯᠬᠤ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ  ᠢᠢ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠭᠡᠳ᠋ᠡᠰᠦ ᠬᠣᠳ᠋ᠣᠭᠣᠳ᠋ᠦ  ᠢᠢ ᠬᠦᠨᠦᠭᠡᠬᠦ ᠄ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠦ ᠬᠣᠳ᠋ᠣᠭᠣᠳ᠋ᠣᠨ ᠪᠦᠷᠬᠦᠪᠴᠢ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠠᠷᠠᠰᠦᠨ ᠡᠰ ᠨᠢ 2—3 ᠡᠳ᠋ᠦᠷ ᠲᠦ ᠰᠦᠨᠢ ᠳ᠋ᠡᠬᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ  ᠢᠢ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠳ᠋ᠠᠭ ᠃ ᠬᠣᠳ᠋ᠣᠭᠣᠳ᠋ᠦ ᠭᠡᠳ᠋ᠡᠰᠦ ᠲᠣᠬᠢᠲᠠᠢ ᠠᠮᠠᠷᠠᠵᠦ ᠴᠢᠳ᠋ᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠬᠦᠨ  ᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠠᠪᠣᠴᠠ  ᠢᠢ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠨ᠎ᠠ ᠃ 

           

                  010039   0471 522262511