ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ    

 ᠴᠢᠩ ᠱᠦᠢ ᠾᠧ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ   ᠬᠢᠲᠠᠳ 

ᠴᠠᠭ 2017-7-31 17:25:17

  ᠴᠢᠩ ᠱᠦᠢ ᠾᠧ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ   2001 ᠤᠨ  ᠤ 10 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠦᠨ ᠠᠷᠠᠳ  ᠦᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ  ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠬᠡᠪᠯᠡᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠪᠠ ᠃ 101 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠠᠢ ᠃ ᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠬᠴᠢ ᠸᠠᠨ ᠹᠧᠩ ᠰᠢᠶᠠᠩ᠃

  ᠴᠢᠩ ᠱᠦᠢ ᠾᠧ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠳ᠋ᠥ ᠂ ᠴᠢᠩ ᠱᠦᠢ ᠾᠧ ᠰᠢᠶᠠᠨ   ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠂ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ  ᠢᠢᠨ ᠪᠠ ᠡᠳ᠋ᠣᠭᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠯ ‍ᠢ ᠲᠡᠮᠳ᠋ᠡᠭᠯᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠬᠠᠮᠣᠭ  ᠦᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠶᠠᠪᠣᠳ᠋ᠠᠯ ‍ᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠱᠠᠲᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳ᠋ᠡᠭᠯᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠬᠠᠮᠣᠭ ᠡᠴᠦᠰ  ᠦᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠶᠠᠪᠣᠳ᠋ᠠᠯ ‍ᠢ 1999 ᠤᠨ  ᠤ ᠡᠴᠦᠰ  ᠢᠢᠡᠷ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠪᠠ ᠃ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠣᠶᠢᠯᠠᠯ ᠂ ᠲᠣᠮᠣ ᠶᠠᠪᠤᠳ᠋ᠠᠯ  ᠦᠨ ᠲᠡᠮᠳ᠋ᠡᠭᠯᠡᠯ ᠂ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ 2000 ᠤᠨ ᠤ ᠡᠴᠦᠰ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠡᠮᠳ᠋ᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠭ ᠃

  ᠴᠢᠩ ᠱᠦᠢ ᠾᠧ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠣᠶᠢᠯᠠᠯ ᠂ ᠲᠣᠮᠣ ᠶᠠᠪᠤᠳ᠋ᠠᠯ  ᠦᠨ ᠲᠡᠮᠳ᠋ᠡᠭᠯᠡᠯ ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ᠂ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠠᠮᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠣᠢ ᠰᠢᠭᠣᠢ ᠣᠰᠣᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ᠂  ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠮᠤ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠳ᠋ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠂ ᠨᠠᠮ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ᠂  ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ᠂ ᠡᠷᠲᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ  ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ᠂  ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ᠂ ᠴᠣᠣᠳ᠋ᠦ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠵᠡᠷᠭᠡ 12 ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ᠂ 52 ᠪᠦᠯᠦᠭ᠂ 231 ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

           

                  010039   0471 522262511