    

ᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠰᠬᠤᠭᠤᠷ ᠸᠠᠭᠠᠷ

ᠴᠠᠭ 2017-6-19 9:38:34

ᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠰᠬᠤᠭᠤᠷ ᠸᠠᠭᠠᠷ  ᠪᠣᠯ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠡᠳ᠋ ᠮᠥᠨ᠃ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠬᠡᠬᠣᠲᠡ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠬᠣᠲᠠ᠂ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠬᠣᠲᠠ  ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠳ  ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠨᠢ ᠄ ᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠭᠦᠳᠦᠶᠢᠨ᠂ ᠲᠤᠰᠬᠤᠭᠤᠷ ᠸᠠᠭᠠᠷ  ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦᠶᠢᠯᠡ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠦᠭᠦᠷᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠡᠪ ᠳᠦᠷᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠰᠢᠭᠦᠨ᠂ ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ  ᠪᠡᠨ ᠬᠣᠣᠰ ᠡᠪᠡᠷ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠨᠢᠳᠦ ᠨᠢ ᠪᠦᠯᠲᠦᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠦᠰᠦ ᠰᠠᠬᠠᠯ ᠨᠢ ᠣᠬᠣᠷᠬᠠᠨ ᠠᠰ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭ  ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠤᠷᠲᠤ ᠰᠠᠬᠠᠯ ᠨᠢ ᠪᠤᠷᠵᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠤ ᠨᠠᠢᠮᠠ ᠰᠤᠮᠤ  ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ  ᠲᠤ ᠴᠧᠩᠽᠢ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠰᠬᠤᠭᠤᠷ ᠸᠠᠭᠠᠷ  ᠤᠨ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠮᠧᠲᠷ ᠨᠢ 13.5 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ 1.5 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠤᠷᠲᠤ ᠨᠢ 33.5 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠲᠦ  ᠳᠡᠬᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠸᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠮᠧᠲᠷ ᠨᠢ 5  6 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ ᠃ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠰᠬᠤᠭᠤᠷ ᠸᠠᠭᠠᠷ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ  ᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠰᠢᠯ ᠸᠠᠭᠠᠷ  ᠤᠨ ᠰᠢᠷ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠬᠣᠪᠬᠣᠷᠠᠨ ᠤᠨᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠸᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠮᠧᠲᠷ ᠨᠢ 17.5 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ 2.4 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠢᠷᠮᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠲᠣᠮᠣ᠂ ᠦᠰᠦ ᠰᠠᠬᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠲᠦᠪ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠩᠭᠦᠢ ᠣᠮᠣᠭ ᠰᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃


ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ ︽ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠦᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ︾  ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶

           

                  010039   0471 522262511