  

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ  ᠪᠡᠨ ᠬᠣᠨᠢ  ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠ

ᠴᠠᠭ 2017-5-27 9:03:17

ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠣᠶᠣᠨᠴᠢ ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤ ︵APP᠂ ᠸᠢᠴᠠᠲ︶ ᠂ ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ  ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ᠂ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠮᠠᠯ  ᠤᠨ  ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠂ ᠹᠢᠽᠢᠣᠯᠣᠭᠢ  ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ  ᠶᠢ ᠴᠠᠭ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠮᠠᠯ ᠰᠥᠷᠦᠭ ᠨᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ  ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠬᠠᠳᠤᠯᠠᠩ  ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠶᠤᠯ ᠲᠦᠭᠰᠢᠭᠦᠷᠢ  ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠡᠬᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠰᠦᠨᠢᠳ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ 2015 ᠣᠨ  ᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ  ᠲᠦ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠣᠳᠣᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠰᠥᠷᠦᠭ  ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ  ᠶᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ  ᠢ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ  ᠤ ᠸᠢᠴᠠᠲ  ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠮᠠᠯ ᠰᠥᠷᠦᠭ  ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

2016 ᠣᠨ ᠤ ᠡᠪᠦᠯ᠂ ᠰᠦᠨᠢᠳ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠲᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ APP  ᠶᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠠᠢ ᠃ APP ᠨᠢ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠰᠥᠷᠦᠭ  ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ  ᠶᠢ ᠴᠠᠭ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠨᠢ ᠮᠥᠷᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠳᠦᠷ  ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠂ APP ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠡᠷᠦᠬᠡ  ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠧᠺᠲᠷᠣᠨ ᠲᠣᠣᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ︵ᠡᠯᠧᠺᠲᠷᠣᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ︶   ᠶᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠦᠷᠦᠯᠴᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠳᠣᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠥᠭᠬᠦ᠂ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ  ᠦᠨ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠳᠦ ᠳᠣᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠥᠭᠬᠦ᠂ ᠭᠦᠶᠦᠯᠴᠡᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠳᠦ ᠳᠣᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠥᠭᠬᠦ᠂ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠪᠤᠲᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠳᠤ ᠳᠣᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠥᠭᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠴᠢ  ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠡᠳ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ  ᠤᠨ ᠣᠶᠣᠨᠴᠢ ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠴᠢ  ᠪᠡᠷ ᠮᠠᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ  ᠶᠢ  ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠢᠶᠠᠷ᠂ APP  ᠳᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠲᠣᠰ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ  ᠶᠢᠨ ᠣᠡᠴᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠲᠡ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠲᠦ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨ  ᠤ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠵᠠᠢ  ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠣᠭᠴᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠵᠠᠢ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷᠠᠭ  ᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠴᠡᠨᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠴᠢ  ᠳᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠨᠥᠬᠥᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠵᠤᠨ  ᠤ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ  ᠳᠤ  2 ᠡᠴᠡ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠴᠡᠨᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃

ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠠᠶᠠᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠤᠨᠠᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠠᠶᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠨᠠᠬᠤ  ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠪᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠤᠶᠢᠬᠠᠨ ᠰᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠣᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠭᠡᠵᠦ ᠂ ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ  ᠤ APP ᠴᠤ ᠰᠡᠷᠡᠮᠵᠢ  ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠥᠭᠬᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠴᠠᠭ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ APP ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠢ ᠬᠠᠶᠢᠵᠤ ᠣᠯᠬᠤ  ᠳᠦ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

 

 

 ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

           

                  010039   0471 522262511