  

ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠷᠠᠰᠢᠯ ᠮᠠᠭᠤ᠂ ᠬᠣᠷᠭᠤᠰᠣᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠡᠪᠡᠳᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ 8 ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠪᠠᠯ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠬᠡᠨ᠎ᠡ

ᠴᠠᠭ 2017-6-10 18:15:22

ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ  ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠠᠳ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠬᠦ  ᠳᠦ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦ ᠳᠦᠭᠦᠷᠴᠦ ᠴᠠᠳᠬᠤᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠠᠷᠢᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠥᠯᠥᠰᠬᠦ ᠰᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠯ ᠴᠤ ᠣᠷᠣᠳᠠᠭ  ᠢ ᠣᠯᠠᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠲᠦ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠦ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ  ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠡᠮᠴᠢ ᠵᠠᠩ ᠭᠥᠸᠧ ᠵᠦᠩ ᠦᠨ  ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠴᠢ  ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠤᠬᠢᠶᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠰᠣᠪᠢᠯᠠᠨᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃

1.ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠷᠠᠰᠢᠯ ᠮᠠᠭᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠰᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠳᠠᠬᠢᠨ20℃ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠡᠪᠴᠢᠭᠦᠦ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ  ᠪᠡᠨ ᠳᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠦᠷᠴᠢᠵᠦ ᠂ 5 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠰᠦᠷᠴᠢᠬᠦ ᠪᠦᠷᠢ 1 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠠᠮᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠪᠤ ᠵᠢᠷᠭᠣᠭᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠪᠲᠠᠨ᠎ᠠ᠃

2. ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ ᠡᠪᠡᠳᠴᠦ ᠭᠦᠵᠦᠭᠦᠦ ᠬᠥᠰᠢᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ  ᠲᠡᠬᠡᠨ 40℃ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠤᠰᠤ  ᠶᠢ 5 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠬᠢᠷᠢᠲᠡᠢ ᠰᠦᠷᠴᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠥᠰᠢᠵᠦ ᠡᠪᠡᠳᠳᠡᠭ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ᠂ ᠮᠦᠷᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ  ᠲᠡᠬᠡᠨ ᠤᠰᠤ ᠰᠦᠷᠴᠢᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠢᠯᠢᠵᠦ ᠨᠤᠬᠤᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠪᠡᠯ ᠴᠢᠰᠣᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠳᠠᠭ᠃

3. ᠬᠥᠯ ᠭᠠᠷ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠬᠦᠷᠦᠵᠦ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠡᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠣᠯᠪᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠤᠬᠢᠶᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠴᠢᠰᠣᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ  ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ 43℃  ᠤᠨ ᠤᠰᠤ  ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ  ᠪᠡᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ10 ᠰᠧᠺᠦ᠋ᠨ᠋ᠳ᠋ ᠤᠬᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠮᠡᠲᠦ 5 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠪᠲᠠᠨ᠎ᠠ᠃

4. ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠷ  ᠲᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ 43℃  ᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠡᠪᠦᠳᠦᠭ ᠡᠴᠡ ᠳᠣᠷᠣᠭᠰᠢᠬᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠤᠬᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠨᠡᠩ ᠰᠠᠶᠢᠨ᠃

5. ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ 43℃  ᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ  ᠲᠡᠬᠡᠨ ᠰᠦᠷᠴᠢᠵᠦ᠂ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

6. ᠬᠥᠯ ᠬᠠᠪᠤᠳᠴᠤ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ 43℃  ᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠬᠥᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ  ᠲᠡᠬᠡᠨ ᠰᠦᠷᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢᠨ 18℃ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠤᠰᠤ  ᠶᠢ 10 ᠰᠧᠺᠦ᠋ᠨ᠋ᠳ᠋ ᠬᠢᠷᠢᠲᠠᠢ ᠰᠦᠷᠴᠢᠵᠦ᠂ ᠣᠷᠣᠨ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠬᠤᠬᠤ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠮᠡᠲᠦ 5 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠪᠲᠠᠨ᠎ᠠ᠃

7. ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠷᠭᠤᠰᠤᠯᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠡᠬᠡᠨ 43℃ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠤᠰᠤ  ᠶᠢ 3ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠬᠢᠷᠢᠲᠡᠢ ᠰᠦᠷᠴᠢᠵᠦ᠂ ᠳᠠᠬᠢᠨ 25℃ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠤᠰᠤ  ᠶᠢ 10 ᠰᠧᠺᠦ᠋ᠨ᠋ᠳ᠋ ᠰᠦᠷᠴᠢᠨ᠎ᠡ᠂ ᠡᠨᠡ ᠮᠡᠲᠦ 5 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠪᠲᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠰᠡᠭᠥᠯ᠎ᠡ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠤᠰᠤ  ᠪᠡᠷ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ  ᠢᠶᠡᠨ ᠤᠬᠢᠶᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦ  ᠪᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ  ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠢᠯᠢᠬᠦ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠭᠦᠨ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠬᠤ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦ  ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠳᠦᠭᠳᠦᠶᠢᠯᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠮᠰᠢᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃

8. ᠬᠥᠯ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ 43℃ ᠤᠰᠤ  ᠶᠢ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ  ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢ 3 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠰᠦᠷᠴᠢᠨ᠎ᠡ᠃

 

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

           

                  010039   0471 522262511