  

ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠰᠢᠲᠠᠢ ᠡᠷᠬᠡᠲᠡᠨ — ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ  ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠳᠦ

ᠴᠠᠭ 2017-6-10 18:12:06

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ  ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠳᠦ ᠡᠬᠡ  ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭᠢᠷ ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ᠃ ︽ᠬᠠᠵᠠ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠰᠢᠳᠦ᠂ ᠬᠠᠷᠠ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠢᠳᠦ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡᠨ  ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ  ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠳᠦ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ  ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠨᠢ ᠡᠬᠡ  ᠶᠢᠨ ᠰᠦ  ᠪᠡᠷ ᠴᠠᠳᠬᠠᠵᠤ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠣᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦ  ᠪᠡᠨ ᠰᠢᠮᠡᠵᠦ᠂ ᠪᠣᠶᠢᠯᠠ  ᠪᠠᠷ  ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠥᠬᠥ ᠬᠠᠵᠠᠵᠤ ᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ  ᠦᠨ ᠰᠢᠳᠦ ᠡᠷᠲᠡ ᠤᠷᠭᠤᠵᠤ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠳᠦᠨ  ᠦ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ  ᠳᠦ ᠨᠡᠷᠪᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ  ᠢ ᠡᠬᠡ  ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠨ  ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠯ  ᠤᠨ ᠰᠦ  ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠵᠢᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠰᠦ ᠲᠠᠷᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠤᠤᠭᠤᠵᠤ ᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ  ᠦᠨ ᠰᠢᠳᠦ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ  ᠦᠨ ᠰᠢᠳᠦ ᠪᠤᠶᠢᠯᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠲᠠᠶᠢᠬᠤ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠭᠠᠷᠤᠤᠯ ᠬᠤᠷᠤᠳ ᠂ ᠬᠠᠪᠢᠷᠭᠠᠨ  ᠤ ᠪᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠰᠢᠳᠦ  ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠡᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠃

ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ  ᠲᠡᠬᠡᠨ ᠬᠡᠳᠦ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠵᠢᠯᠪᠦᠷᠢ ᠰᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠂ ᠵᠠᠵᠢᠯᠪᠦᠷᠢ ᠰᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ  ᠦᠨ ᠰᠢᠳᠦ ᠬᠤᠷᠴᠠ᠂ ᠰᠢᠳᠦᠨ  ᠦ ᠵᠠᠪᠰᠡᠷ ᠵᠠᠢ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠲᠠ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠵᠢᠭᠳᠡ᠂ ᠡᠷᠡᠦ ᠰᠢᠨᠠ ᠲᠤᠤᠱ ᠰᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠦᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠳᠤ ᠵᠠᠵᠢᠯᠵᠤ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷᠯᠢᠭ ᠵᠦᠢᠯ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ  ᠤᠨ ᠰᠢᠳᠦ ᠡᠷᠡᠰ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

 ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠳᠤ ᠰᠢᠳᠦᠨ ᠦ ᠡᠳᠦᠢ ᠲᠡᠳᠦᠢ  ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠥᠷᠳᠡᠭ  ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ᠂ ᠡᠮᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠨᠢᠮᠪᠠᠢ  ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠴᠡ ᠰᠣᠭᠣ ᠲᠠᠲᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠶᠢᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠨ ᠬᠢᠮᠡᠯ ᠰᠢᠳᠦ ᠬᠢᠯᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠬᠢᠮᠡᠯ ᠰᠢᠳᠦ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠰᠢᠳᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠰᠢᠳᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ  ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠵᠠᠵᠢᠯᠵᠤ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ  ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠠᠮᠲᠠ  ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠳᠤᠲᠠᠭᠤ ᠳᠣᠯᠢᠮᠠᠭ ᠬᠡᠳᠦ ᠨᠤᠬᠤᠭᠠᠳ ᠵᠠᠯᠭᠢᠳᠠᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠬᠣᠳᠤᠭᠤᠳᠤᠨ  ᠳᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠮᠠᠭᠤᠤᠲᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡᠨ  ᠳᠦ ᠰᠢᠳᠦᠨ ᠦ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠵᠠᠵᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠪᠦᠭᠡᠨ  ᠦ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠪᠢᠯᠡᠭᠦᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠵᠠᠵᠢᠯᠪᠦᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠰᠢᠳᠦ  ᠪᠡᠨ ᠪᠡᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ  ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ᠃

ᠭᠡᠭᠦᠦ  ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠰᠢᠳᠦ ᠶᠢ ᠴᠠᠪ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠣᠶᠢᠯᠠ  ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ  ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠳᠦ ᠶᠢ ᠪᠡᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠥᠭᠳᠡᠭ ᠲᠤᠯᠠ ᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃

ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ  ᠦᠨ ᠰᠢᠳᠦ  ᠶᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠴᠢᠷ  ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ  ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠ  ᠳᠤ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠨ  ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠨᠲᠠᠬᠤ  ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ  ᠤᠨ ᠤ  ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠳᠦ  ᠶᠢ ᠨᠢ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠂ ᠰᠢᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠤᠬᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠳᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ  ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠪᠠᠯ ᠰᠢᠳᠦ ᠬᠣᠷᠣᠬᠠᠶᠢᠳᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠳᠦ  ᠪᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠪᠡᠬᠢᠵᠢᠳᠡᠭ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠰᠢᠳᠦ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠪᠠᠷᠳᠠᠮ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠰᠢᠳᠦ ᠲᠠᠢ᠂ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠵᠦ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ  ᠳᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠰᠡᠷᠭᠦᠳᠡᠭ᠃

ᠰᠢᠳᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ᠂ ᠰᠦᠷ ᠵᠢᠪᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠰᠢᠳᠦ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠦ ᠦᠭᠡ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠲᠣᠳᠣ᠂ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠨᠢ ᠴᠡᠯᠮᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠰᠢᠳᠦᠨ  ᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠳᠦ  ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠦ ᠰᠢᠳᠦ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠡᠪᠡᠳᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃

 

 

ᠢᠷᠡᠯᠲᠠ᠄ ︽ᠣᠶᠣᠨ ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠷ ︾ ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ 

           

                  010039   0471 522262511