  

ᠪᠦ᠋ ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠯᠢᠨ᠄ ᠬᠣᠪᠢᠰᠬᠠᠯ  ᠦᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ‍ᠢ ᠶᠡᠬᠡᠪᠡᠷ ᠪᠠᠳ᠋ᠠᠷᠠᠭᠣᠯᠵᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ  ᠢᠢ ᠪᠠᠲᠦ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠤᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠷᠲᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳ᠋ᠡᠢ

ᠴᠠᠭ 2017-5-26 19:04:04

2017 ᠣᠨ  ᠤ 5 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ 24 ᠡᠴᠠ 25 ᠤ ᠡᠳ᠋ᠦᠷ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠨ  ᠤ ᠨᠠᠮ  ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ  ᠢᠢ ᠲᠡᠳ᠋ ᠱᠦᠵᠢ ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠨ  ᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠪᠦ᠋ ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠯᠢᠨ ᠤᠷᠳ᠋ᠣᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠣᠳ᠋ᠣᠯᠣᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠬᠡᠨ ᠴᠢᠬᠣᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠂  ᠶᠡᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠱᠦᠵᠢ ᠰᠢ ᠵᠢᠨ ᠫᠢᠩ  ᠦᠨ ᠰᠢᠷᠢᠰ ᠴᠢᠬᠣᠯᠠ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢ ᠬᠢᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠨ ᠲᠣᠣᠱᠯᠠᠭᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠬᠣᠪᠢᠰᠬᠠᠯ  ᠦᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ  ᠢᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ‍ᠢ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳ ᠠᠭᠣᠳ᠋ᠠᠯᠵᠤ ᠂ ᠬᠣᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠦᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ‍ᠢ ᠶᠡᠬᠡᠪᠡᠷ ᠪᠠᠳ᠋ᠠᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠂ ᠲᠡᠦᠬᠡ  ᠢᠢ ᠪᠠᠳ᠋ᠦ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠤᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠯᠥ ᠮᠠᠷᠲᠠᠨ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠤᠷᠣᠭᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠭᠡᠵᠠᠢ ᠃

 ᠤᠯᠣᠰ  ᠦᠨ ᠦᠨᠳ᠋ᠣᠰᠦᠲᠡᠨ  ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ  ᠦᠨ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠲᠣᠰᠢᠶᠠᠯᠳ᠋ᠦ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠂  ᠲᠦᠪ  ᠦᠨ ᠦᠨᠳ᠋ᠣᠰᠦᠲᠡᠨ  ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ  ᠢᠢᠨ ᠨᠠᠮ  ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠱᠦᠵᠢ ᠵᠠᠩ ᠵᠢᠩ ᠽᠧ ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠣᠳ᠋ᠣᠯᠣᠯᠲᠠ ᠬᠢᠪᠡ ᠃ ᠤᠷᠳ᠋ᠣᠰ ᠬᠣᠲᠠ  ᠢᠢᠨ ᠤᠳ᠋ᠣᠭ  ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠂  ᠪᠦ᠋ ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠯᠢᠨ ᠶᠠᠭ ᠪᠦᠳ᠋ᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠣᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠦ  ᠢᠢᠨ ᠦᠨᠳ᠋ᠣᠰᠦᠲᠡᠨ  ᠤ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ‍ᠢ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠰᠠᠭᠣᠷᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠂ ᠦᠷᠡᠭᠳ᠋ᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳ᠋ᠣᠷ ᠮᠠ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠴᠧᠩ ᠂ ᠬᠦ᠋ ᠱᠧᠦ ᠱᠠᠨ  ᠤ ᠲᠣᠷᠠᠰᠬᠠᠯ  ᠦᠨ ᠪᠣᠩᠬᠣᠨ  ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠂  ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠣᠦ  ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠣᠨᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠨᠢᠭᠣᠴᠠ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ  ᠢᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡ  ᠢᠢᠨ ᠤᠷᠳ᠋ᠣᠨ ᠂  ᠶᠠᠩ ᠽᠣᠣ ᠂  ᠬᠠᠨ ᠴᠦᠨ  ᠦ ᠰᠠᠨ ᠪᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ  ᠢᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡ  ᠢᠢᠨ ᠤᠷᠳ᠋ᠣᠨ ᠂ ᠸᠠᠩ ᠵᠧᠨ  ᠦ ᠬᠣᠳᠳ᠋ᠣᠭ  ᠦᠨ ᠪᠠᠭᠣᠷᠢ  ᠢᠢᠨ ᠲᠣᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠦᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠂ ᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠧᠠᠨ ᠳ᠋ᠢ ᠬᠣᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠣᠷᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠦᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠤᠷᠳ᠋ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ  ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳ᠋ᠣᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠣᠳ᠋ᠣᠯᠵᠦ ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠬᠤ   ᠦᠨ ᠲᠦᠯᠥᠪᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠡ ᠪᠦᠳ᠋ᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡ  ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠯ  ᠦᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠪᠠ ᠃ ᠪᠦ᠋ ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠯᠢᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠶᠠᠭ ᠪᠦᠳ᠋ᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠨ ᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠳ᠋ᠣᠰᠦᠲᠡᠨ  ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳ᠋ᠦ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ  ᠢᠢᠨ ᠪᠣᠷᠣᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠦᠨ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠲᠣᠷᠠᠰᠬᠠᠯ  ᠦᠨ ᠤᠷᠳ᠋ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠂ ᠲᠦᠯᠦᠪᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠡ ᠵᠢᠷᠣᠭ ᠲᠦᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡ ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠦᠳ᠋ᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ  ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠯ ‍ᠢ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠪᠦ᠋ ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠯᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠵᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠂ ᠤᠳ᠋ᠣᠭ  ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳ᠋ᠦ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣ ᠪᠣᠯ ᠬᠣᠪᠢᠰᠬᠠᠯ  ᠦᠨ ᠡᠷᠳ᠋ᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠳ᠋ᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠣᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠢᠷᠠᠭᠣ ᠠᠯᠳ᠋ᠠᠷᠳ᠋ᠦ ᠬᠣᠪᠢᠰᠬᠠᠯ  ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠂  ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠬᠣᠪᠢᠰᠬᠠᠯ  ᠦᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ  ᠢᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠃ 1945 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠣᠷᠣᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠨ ᠠᠨ  ᠤ ᠦᠨᠳ᠋ᠣᠰᠦᠲᠠᠨ  ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳ᠋ᠦ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠳ᠋ᠦ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠲᠡᠨ  ᠦ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ‍ᠢ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠦᠨᠳ᠋ᠣᠰᠦᠲᠠᠨ  ᠤ ᠤᠨᠣᠯ  ᠦᠨ ᠰᠣᠳ᠋ᠣᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠦᠨᠳ᠋ᠣᠰᠦᠲᠡᠨ  ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳ᠋ᠦᠮᠡᠯ ᠹᠷᠣᠨᠲ  ᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯ ‍ᠢ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠨᠠᠮ  ᠦᠨ ᠦᠨᠳ᠋ᠣᠰᠦᠲᠡᠨ  ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠲᠦᠷᠦ  ᠢᠢᠨ ᠪᠣᠳ᠋ᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠦᠨᠳ᠋ᠣᠰᠦᠲᠡᠨ  ᠤ ᠤᠷᠣᠨ  ᠤ ᠦᠪᠡᠷᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯ  ᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳ᠋ᠦᠬᠦ ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠳ᠋ᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳ᠋ᠡᠷᠵᠢᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠴᠢᠬᠣᠯᠠ ᠬᠣᠪᠢ ᠨᠠᠮᠡᠷᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠪᠡ ᠃  ᠪᠢᠳ᠋ᠡ ᠡᠨᠡ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠳ᠋ᠦ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠤᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠯᠥ ᠮᠡᠷᠲᠡᠵᠦ ᠂    ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ  ᠢᠢᠡᠨ ᠴᠢᠨᠠᠬᠰᠢᠳ᠋ᠠ ᠴᠢᠩᠭᠠᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠃ ᠲᠦᠪ  ᠦᠨ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠲᠡᠨ  ᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠣᠷᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠨᠠᠨᠳ᠋ᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢᠰᠬᠠᠯ  ᠦᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ  ᠢᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠲᠡᠬᠦᠨ ‍ᠢ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠵᠦ ᠂  ᠲᠠᠷᠢᠭᠦᠨ  ᠤ ᠦᠨᠳ᠋ᠣᠰᠦᠲᠡᠨ  ᠤ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ‍ᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠤ  ᠰᠠᠭᠣᠷᠢᠨ ‍ᠢ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳ᠋ᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠭᠡᠵᠡᠢ ᠃

 ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠣᠳ᠋ᠣᠯᠣᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠂ ᠪᠦ᠋ ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠯᠢᠨ ᠤᠳ᠋ᠣᠭ  ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳ᠋ᠦ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ  ᠤ ᠲᠣᠮᠣ ᠳ᠋ᠠᠶᠢᠲ᠋ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠲᠦᠪ  ᠢᠢᠡᠷ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠂ ᠲᠦᠪ  ᠦᠨ ᠪᠦᠳ᠋ᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠯ ‍ᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠴᠦ ᠂ ᠲᠣᠮᠣ ᠳ᠋ᠠᠶᠢᠲ᠋ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠯ  ᠦᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡ  ᠢᠢ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠪᠠ ᠃ ᠬᠠᠩᠭᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠂ ᠪᠦ᠋ ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠯᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠣᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠬᠦᠪᠴᠢ  ᠢᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠣᠰ  ᠦᠨ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ  ᠦ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠳᠠᠪᠴᠠᠩ  ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠠᠯ  ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ  ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ ᠂  ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠵᠣᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠣᠨᠣᠭ ᠲᠦᠬᠦᠭᠡᠷᠤᠮᠵᠢ  ᠢᠢ ᠲᠣᠬᠠᠢ  ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠣᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠂ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠳᠠᠪᠴᠠᠩ ‍ᠢ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ  ᠢᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠪᠠ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳ᠋ᠠᠬᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠂ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠨ ᠪᠠ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠳᠡᠭᠡᠳ᠋ᠦ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ  ᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠳᠦᠷᠦ  ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠯᠭᠠᠳ᠋ᠦ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠂ ᠠᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠭᠣᠣᠯᠳ᠋ᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠪᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠨ ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠡᠴᠠ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ  ᠢᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ  ᠦᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠠᠵᠢᠯ ‍ᠢ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠷ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠂ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠷ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠳ᠋ᠣᠮᠵᠢᠲᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ᠋ᠣᠷ ᠬᠢᠵᠦ ᠂ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠳᠠᠪᠴᠠᠩ  ᠦᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠤᠯᠬᠣ  ᠢᠢ ᠪᠠᠳ᠋ᠣᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠬᠡᠵᠠᠢ ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ ᠦᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠦᠨ ᠡᠳ᠋ᠦᠷ  ᠦᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ 

           

                  010039   0471 522262511