  

ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ  ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠭ ‍ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ

ᠴᠠᠭ 2017-5-5 18:25:24

1.ᠬᠠᠯᠠᠭᠣᠨ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠤᠰᠦ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠤᠭᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠤᠰᠣᠨ  ᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠣᠨ  ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠲᠦ ᠦᠨᠳ᠋ᠥᠷ ᠪᠣᠯ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ  ᠢᠢᠨ ᠠᠷᠠᠰᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠳ᠋ᠡᠯᠲᠡ ᠦᠭᠴᠦ ᠂ ᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ  ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠭ ‍ᠢ ᠪᠣᠢ  ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠲᠣᠯᠠ ᠡᠭᠦᠨ ‍ᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠃

2.ᠬᠠᠭ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳ᠋ᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠤᠭᠢᠶᠠᠬᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ‍ᠢ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠡᠨ ᠳᠦᠷᠬᠢᠭᠡᠳ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠠᠳ ᠤᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠶᠢᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠤᠷᠢᠳ᠋ᠠᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳ᠋ᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠤᠭᠢᠶᠠᠬᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ‍ᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳ᠋ᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠤᠭᠢᠶᠠᠬᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ  ᠦ ᠬᠦᠭᠡᠰᠦ  ᠢᠢ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ 3—5 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠭᠠᠳ ᠤᠰᠦ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠶᠢᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ  ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠭ ᠨᠢ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠴᠠᠭ ‍ᠢ ᠨᠢ ᠤᠷᠲᠣᠳᠬᠠᠭᠠᠳ15 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠤᠭᠢᠶᠠᠬᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠦ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳ᠋ᠦᠭᠦᠨ ᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳ᠋ᠦᠯ ‍ᠢ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳ ᠪᠠᠳ᠋ᠠᠷᠠᠭᠣᠯᠪᠠᠯ ᠬᠠᠭ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠳ᠋ᠥᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠨᠡᠩ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠳ᠋ᠠᠭ ᠃

3.ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠦᠷ ‍ᠢ ᠴᠢᠳ᠋ᠠᠬᠤ  ᠢᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠣᠷᠳ᠋ᠣᠴᠠ ᠢᠢ ᠨᠢ ᠤᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠬᠣᠶᠢᠬ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠨᠠᠭᠠᠳ᠋ᠦ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ 15 ᠰᠡᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠬᠡᠨ ᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠦᠷ ‍ᠢ ᠳᠠᠰᠣᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠳ᠋ᠡᠯᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠠᠲᠠᠬᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠦ ᠪᠡᠨ ᠵᠣᠬᠰᠦᠵᠤ ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠠᠯᠭᠣᠷ  ᠢᠢᠠᠷ ᠠᠶᠠᠨᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠲᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠭᠡᠲᠦ ᠬᠠᠭᠣᠷᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠬᠤ ᠡᠴᠠ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠃

4.ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠡᠳ᠋ᠦᠷ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ  ᠦᠨ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠤᠭᠢᠶᠠᠬᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠰᠣᠯᠢᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠪᠡᠯ ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠤᠭᠢᠶᠠᠬᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠬᠣᠷ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠴᠡᠪᠡᠷᠰᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳ᠋ᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠭ ᠂ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠡᠳ᠋ᠦᠷ  ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠶᠢᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳ᠋ᠦᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠵᠤ ᠂ ᠤᠭᠢᠶᠠᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷᠰᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠳ᠋ᠥᠮᠵᠢ ᠪᠡᠨ ᠠᠯᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠠᠭ ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠ ᠤᠳ᠋ᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠦᠨ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠤᠭᠢᠶᠠᠬᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠬᠣᠳ᠋ᠠᠯᠳ᠋ᠣᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠪᠡᠯ ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠮᠦᠩᠭᠡ ᠭᠠᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠵᠠᠭᠣᠴᠢ

           

                  010039   0471 522262511