  

ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠥᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠶᠠᠮᠣᠨ᠄ ᠲᠤᠮᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠶᠣᠯ ᠡᠴᠠ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠮᠣᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠯ ‍ᠢ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ  ᠢᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠢᠢᠨ ᠠᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ

ᠴᠠᠭ 2017-5-5 19:33:53

ᠰᠢᠨᠬᠣᠧᠠ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠦᠨ 5 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ 4 ᠦ ᠡᠳ᠋ᠦᠷ  ᠦᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭᠡ ᠢᠢ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠯᠡᠪᠡᠯ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ  ᠢᠢᠨ ᠠᠮᠣᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠨᠢ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢ  ᠢᠢᠨ ᠠᠮᠣᠷ ᠮᠡᠨᠳ᠋ᠦ ᠂ ᠭᠡᠷ  ᠪᠦᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠵᠣᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ  ᠦᠨ ᠳᠣᠭᠲᠠᠭᠣᠨ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠭᠣᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳ᠋ᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠭ ᠃ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠥᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠶᠠᠮᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ  ᠢᠢᠨ ᠵᠣᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳ᠋ᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠯᠭᠠᠲᠠᠨ 4 ᠦ ᠡᠳ᠋ᠦᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ  ᠢᠢᠠᠷ ᠂ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠥᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ  ᠨᠢ ᠠᠶᠤᠯ ᠡᠴᠠ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠮᠣᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ  ᠦ  ᠠᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠪᠣᠷᠢᠵᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠯ ‍ᠢ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ  ᠢᠢᠨ ᠤᠳ᠋ᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠪᠠᠭ  ᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ‍ᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠴᠢᠬᠣᠯᠠ ᠠᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠭᠡᠪᠡ ᠃

ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠥᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠶᠠᠮᠣᠨ  ᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠢᠢᠨ ᠪᠣᠳ᠋ᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠲᠦᠷᠢᠮ  ᠦᠨ ᠵᠣᠷᠭᠠᠨ  ᠤ  ᠳᠡᠳ᠋ ᠳᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ  ᠸᠠᠩ ᠳ᠋ᠠ ᠴᠢᠣᠧᠠᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭᠡ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠂ ᠲᠦᠷᠦ  ᠢᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳ᠋ᠠᠯ  ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠳ᠋ᠥ ᠲᠤᠮᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠤ  ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ  ᠦᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ  ᠦᠨ ᠠᠶᠤᠯ ᠡᠴᠠ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠮᠣᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ  ᠦ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ  ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ  ᠢᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠰᠠᠨᠠᠯ  ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ  ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠠᠶᠤᠯ  ‍ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠦ ᠠᠮᠣᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ‍ᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠬᠤ ᠶᠡᠷᠥᠩᠬᠡᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳ᠋ᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢ ᠲᠤᠲᠤᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠦ ᠂ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ  ᠢᠢᠨ  ᠦ ᠠᠶᠤᠯ ‍ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠦ ᠠᠮᠣᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ‍ᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠬᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ  ᠢᠢᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠬᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠨ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯᠲᠠ  ᠢᠢ ᠳᠣᠷᠠᠳ᠋ᠣᠪᠠ ᠭᠡᠵᠡᠢ ᠃

ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ  ᠢᠢ ᠬᠠᠮᠣᠭ  ᠦᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠂ ᠬᠠᠮᠣᠭ  ᠦᠨ ᠠᠮᠣᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠪᠦᠳ᠋ᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠱᠠᠭᠠᠷᠳ᠋ᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢ ᠨᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠪᠣᠷᠢᠵᠢᠭᠣᠯᠬᠣ  ᠢᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠲᠠ ᠂  ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ  ᠨᠢ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ  ᠢᠢᠨ ᠠᠮᠣᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠦ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠲᠠ  ᠢᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢ ᠦᠨᠡᠨᠬᠦ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠃ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠠᠮᠣᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠣᠯᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ  ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ  ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ‍ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠂  ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠡᠴᠠ ᠰᠣᠷᠣᠬᠴᠢ  ᠢᠢ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠥᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ   ᠪᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢ ᠨᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠠᠶᠢᠬᠣ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ  ᠢᠢᠨ ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠲᠠ  ᠢᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳ᠋ᠠᠬᠣ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ  ᠢᠢᠡᠨ  ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ  ᠢᠢᠨ ᠡᠭᠦᠳ᠋ᠡᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠵᠦ ᠮᠦᠷᠭᠦᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠦᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠠᠨᠠᠯ  ᠳ᠋ᠥ ᠲᠤᠲᠤᠷᠬᠠᠢ ᠲᠤᠷᠠᠳ᠋ᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠤᠨᠴᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠣᠯ  ᠳ᠋ᠥ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠣᠬᠴᠢ  ᠢᠢ ᠳᠠᠷᠤᠯᠠᠵᠦ ᠲᠤᠷᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠂  ᠠᠰᠠᠭᠣᠳ᠋ᠠᠯ  ᠳ᠋ᠥ  ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠂ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠳ᠋ᠥ᠄ ᠰᠣᠷᠣᠬᠴᠢ  ᠢᠢ ᠳᠠᠷᠤᠯᠠᠵᠦ ᠲᠤᠷᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠨ ᠂ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠠᠷᠭᠠᠴᠠᠬᠣ   ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠳ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠷ ᠠᠪᠣᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢ ᠰᠣᠳ᠋ᠣᠯᠣᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠦ ᠂ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠨ ᠵᠠᠳ᠋ᠠᠯᠤᠬᠤ ᠳᠣᠭᠲᠠᠴᠠ  ᠢᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠬᠣ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳ᠋ᠠᠪᠠ ᠃ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ   ᠦᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢᠲᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ ‍ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ  ᠢᠢᠨ ᠲᠣᠰᠠᠳ᠋ᠠ ᠂ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠠᠰᠠ ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠮᠠᠭᠣ ᠮᠠᠭᠣᠬᠠᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠂   ᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠳ᠋ᠥ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ  ᠢᠢᠨ ᠴᠠᠬᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳ᠋ᠠᠯ  ᠦᠨ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠪᠣᠶᠣ ᠬᠠᠤᠯᠢ  ᠪᠠᠷ  ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ  ᠢᠢ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠳᠡᠳ᠋ ᠵᠠᠬᠢᠷᠣᠯ ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠳ᠋ᠣᠭᠴᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠦᠨ ᠴᠠᠭᠳ᠋ᠠᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠦᠷᠢᠮ ‍ᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠬᠤ  ᠢᠢ ᠲᠤᠷᠠᠳ᠋ᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠸᠠᠩ ᠳ᠋ᠠ ᠴᠢᠤᠧᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠡᠨ ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ  ᠦᠨ    ᠦᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠡᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠂ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠠᠮᠤᠷ ᠳᠦᠪᠰᠢᠨ  ᠦ ᠡᠨᠳ᠋ᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠦᠷᠢᠮᠦᠰᠦᠨ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠡᠷᠬᠡᠲᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠦᠨ ᠤᠷᠳ᠋ᠣᠨ ᠂ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ  ᠢᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳ᠋ᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢ ᠨᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠪᠣᠷᠢᠵᠢᠭᠣᠯᠬᠣ ᠢᠢ ᠴᠢᠬᠣᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ  ᠤ ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠤ ᠂ ᠤᠳ᠋ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠦᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ‍ᠢ ᠢᠳ᠋ᠡᠪᠬᠢᠲᠠᠢ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠨ ᠂ ᠡᠨᠳ᠋ᠡᠯ  ᠦᠨ ᠲᠦᠭᠰᠢᠭᠦᠷᠢ  ᠢᠢ ᠬᠣᠪᠢᠶᠠᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠤᠯᠠᠨ ᠡᠰᠢᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠳᠣᠭᠲᠠᠴᠠ  ᠢᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠬᠣ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳ᠋ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠵᠡᠢ ᠃ 

           

                  010039   0471 522262511