  

ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ  ᠦᠨ ᠤᠷᠣᠨ ᠨᠣᠲᠣᠭ  ᠦᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠲᠧᠯᠧᠢᠰ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠩᠬᠤᠧᠠ ᠬᠣᠷᠠᠯ ‍ᠢ ᠬᠣᠷᠠᠯᠳ᠋ᠣᠭᠣᠯᠵᠤ ᠪᠦ᠋ ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠯᠢᠨ ᠴᠣᠬᠣᠯᠠᠪᠣᠷᠢ ᠬᠢᠪᠡ

ᠴᠠᠭ 2017-5-5 18:46:10

2017 ᠤᠨ  ᠤ 5 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ 5 ᠦ ᠡᠳ᠋ᠦᠷ ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠨ  ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠦᠨ ᠤᠷᠳ᠋ᠣᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠷᠣᠨ  ᠤ ᠤᠷᠣᠨ ᠨᠣᠲᠣᠭ  ᠦᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠲᠧᠯᠧᠢᠰ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠩᠬᠤᠧᠠ ᠬᠣᠷᠠᠯ ‍ᠢ ᠬᠣᠷᠠᠯᠳ᠋ᠣᠭᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠤᠷᠣᠨ ᠨᠣᠲᠣᠭ  ᠦᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠲᠦᠪ  ᠦᠨ ᠪᠠ ᠦᠪᠡᠷᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠨ ᠤ ᠴᠢᠬᠣᠯᠠ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠲᠦ ᠪᠣᠳ᠋ᠣᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ  ᠢᠢ ᠲᠣᠣᠱᠯᠠᠭᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢ  ᠢᠢᠨ ᠠᠯᠬᠤᠮ  ᠦᠨ ᠭᠣᠣᠯᠳ᠋ᠠᠯᠭᠠᠲᠦ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ  ᠢᠢ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠪᠠ ᠃

ᠦᠪᠡᠷᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠨ  ᠤ ᠨᠠᠮ  ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠱᠦᠵᠢ ᠂  ᠦᠪᠡᠷᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠨ  ᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠦ᠋ ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠯᠢᠨ ᠴᠣᠬᠣᠯᠠᠪᠣᠷᠢ ᠬᠢᠵᠤ ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠨ  ᠤ ᠳᠡᠳ᠋ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠴᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠠᠢ ᠃

 ᠪᠦ᠋ ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠯᠢᠨ ᠴᠣᠬᠣᠯᠠᠪᠣᠷᠢ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠷᠣᠨ  ᠤ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠳ ᠤᠷᠣᠨ ᠨᠣᠲᠣᠭ  ᠦᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯ ᠲᠣᠮᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠦ  ᠢᠢᠨ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠲᠡᠨ  ᠦ ᠰᠢᠯᠢᠳ᠋ᠡᠭ ᠰᠣᠶᠣᠯ  ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠡᠦᠬᠡ  ᠢᠢ ᠲᠡᠮᠳ᠋ᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ‍ᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠤᠳ᠋ᠦ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠬᠣᠶᠢᠴᠢᠰ ᠲᠦ ᠪᠠᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠬᠦᠷᠲᠡᠬᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠠᠲᠣᠨ  ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠦᠨ ᠤᠷᠳ᠋ᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠦᠪ  ᠦᠨ ᠤᠷᠣᠨ ᠨᠣᠲᠣᠭ  ᠦᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ  ᠦᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳ᠋ᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢ ᠬᠢᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠨᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠪᠣᠷᠢᠵᠢᠭᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠤᠷᠣᠨ ᠨᠣᠲᠣᠭ  ᠦᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠦᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ  ᠢᠢ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠬᠳ᠋ᠠᠬᠰᠠᠨ 70 ᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠲᠡ  ᠢᠢᠨ   ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠳ᠋ᠠᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠂ ᠴᠣᠴᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠮᠠᠨ  ᠤ ᠤᠷᠣᠨ  ᠤ ᠤᠷᠣᠨ ᠨᠣᠲᠣᠭ  ᠦᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠦᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ  ᠢᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠯ ‍ᠢ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂  ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠣᠮ  ᠦᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ‍ᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠂ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠲᠡᠨ  ᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ  ᠦ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ  ‍ᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳ᠋ᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ  ᠦᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠨ ᠳᠠᠪᠰᠢᠬᠤ  ᠢᠢ ᠠᠬᠢᠭᠣᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠰᠦ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠪᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠭᠡᠵᠡᠢ ᠃

ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠡᠴᠠ ᠴᠢᠬᠣᠴᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠂ 2017 ᠤᠨ ᠪᠣᠯ  ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ  ᠦᠨ ᠤᠷᠣᠨ ᠨᠣᠲᠣᠭ  ᠦᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠦᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠥᠯᠲᠡ  ᠢᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ 2015—2020 ᠤᠨ   ᠪᠣᠯᠣᠨ  ᠦᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠦᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠨ ᠤ ᠤᠷᠣᠨ ᠨᠣᠲᠣᠭ  ᠦᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠦᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠢᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠦᠰᠥᠯ 2016—2020 ᠤᠨ   ‍ᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠪᠣᠷᠢᠵᠢᠭᠣᠯᠬᠤ ᠴᠢᠬᠣᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠲᠣᠯᠠ᠂ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠠᠲᠦ ᠂ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠬᠣᠯᠪᠣᠬᠳ᠋ᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠠᠬᠢᠴᠠ ᠪᠠᠨ  ᠂ ᠶᠠᠰᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ ‍ᠢ ᠠᠳᠬᠤᠵᠤ ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢ  ᠢᠢᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ‍ᠢ ᠦᠨᠡᠨᠬᠦ ᠠᠳᠬᠤᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠃ ᠡᠭᠦᠨ  ᠦ ᠬᠠᠮᠲᠦ ᠂ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠨ ᠨᠢ ᠤᠨ  ᠤ ᠤᠶᠢᠯᠠᠪᠣᠷᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ‍ᠢ ᠢᠳ᠋ᠡᠪᠬᠢᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠬᠢᠭᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠯ ᠨᠢᠭᠡ  ᠤᠨ  ᠤ ᠤᠶᠢᠯᠠᠪᠣᠷᠢ  ᠢᠢ ᠢᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ  ᠦ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠵᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ‍ᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠬᠢᠭᠣᠯᠵᠤ ᠂ 3 ᠡᠴᠠ 5 ᠵᠢᠯ  ᠦᠨ  ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠨ  ᠤ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠬᠣᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ  ᠦ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠵᠤ  ᠠᠵᠢᠯ ‍ᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠷᠣᠨ  ᠤ ᠤᠷᠣᠨ ᠨᠣᠲᠣᠭ  ᠦᠨ   ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠠ  ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ  ᠢᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ‍ᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠠᠬᠢᠭᠣᠯᠵᠤ ᠂  ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ  ᠦ  ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠳ᠋ᠣᠮᠵᠢ  ᠢᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠤᠷᠣᠨ ᠨᠣᠲᠣᠭ  ᠦᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ   ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠵᠢᠴᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠢᠲᠡᠳ  ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡᠲᠦ  ᠬᠦᠮᠦᠷᠭᠡ  ᠢᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ  ᠦᠨ ᠳᠡᠰ  ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ  ᠢᠢᠨ    ᠦᠪᠡᠷᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠨ  ᠤ  ᠤᠷᠣᠨ  ᠤ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ   ᠪᠦᠳ᠋ᠥᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠠᠲᠦ ᠪᠡᠬᠢ ᠰᠠᠭᠣᠷᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠣ ᠠᠵᠢᠯ ‍ᠢ   ᠃ ᠡᠯ᠎ᠠ    ᠪᠠᠰᠠ ᠤᠷᠣᠨ ᠨᠣᠲᠣᠭ  ᠦᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ‍ᠢ  ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠬᠤ ᠬᠢᠷᠢ   ᠂ ᠤᠷᠣᠨ ᠨᠣᠲᠣᠭ  ᠦᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠤᠨᠣᠯ  ᠦᠨ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠰᠡᠳ᠋ᠦᠪᠲᠦ   ᠂ ᠤᠷᠣᠨ ᠨᠣᠲᠣᠭ  ᠦᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ   ᠨᠣᠮ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ    ᠃ ᠦᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠦᠨ ᠤᠷᠣᠨ ᠨᠣᠲᠣᠭ  ᠦᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ  ᠪᠦᠳ᠋ᠦᠭᠡᠨ   ᠢᠳ᠋ᠡᠪᠬᠢᠲᠡᠢ ᠳᠦᠯᠬᠢᠨ ᠠᠬᠢᠭᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠦᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠦᠨ ᠤᠷᠣᠨ ᠨᠣᠲᠣᠭ  ᠦᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ    ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠲᠡᠨ  ᠦ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠣᠰ  ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ  ᠦ ᠤᠷᠣᠨ ᠨᠣᠲᠣᠭ  ᠦᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ    ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ   ᠰᠢᠯᠢᠳ᠋ᠡᠭ  ᠨᠠᠮ  ᠦᠨ  ᠶᠢᠰᠦᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠷᠠᠯ  ᠦᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ  ᠤᠬᠲᠦᠵᠦ ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠬᠳ᠋ᠠᠬᠰᠠᠨ 70 ᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠤᠢ  ᠢᠢ  ᠃ 

           

                  010039   0471 522262511