  

ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ  ᠦᠨ ᠦᠲᠡᠯᠵᠦ 10 ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ

ᠴᠠᠭ 2017-5-13 18:29:44

ᠨᠠᠰᠦ ᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳ᠋ᠡᠬᠦ  ᠢᠢ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳ᠋ᠣᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠴᠦᠮ ᠡᠳ᠋ᠦᠢ ᠲᠡᠳ᠋ᠦᠢ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠳ᠋ᠠᠭ ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠳ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ  ᠦᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ  ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠲᠡᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠣ  ᠢᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠣᠯᠳ᠋ᠠᠭ ᠠᠩᠬᠠᠨ  ᠤ 10 ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ‍ᠢ   ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

1.ᠠᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠳ᠋ᠥᠮᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠂ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳ᠋ᠠᠪᠣᠷᠢ ᠨᠢ ᠮᠠᠭᠣᠳ᠋ᠠᠬᠤ ᠂  ᠮᠠᠷᠲᠠᠮᠠᠳ᠋ᠠᠭᠠᠢ ᠂ ᠴᠣᠭ ᠵᠣᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠬᠤᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠬᠡᠨ ᠡᠭ ᠮᠡᠭ ᠬᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠶᠠᠪᠣᠳ᠋ᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠣᠶᠢᠷᠭᠣᠰᠢᠮᠠᠳ᠋ᠠᠭᠠᠢ ᠪᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠭ ᠃

2. ᠦᠷᠢᠰᠥᠯᠳ᠋ᠦᠬᠦ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ  ᠢᠢᠠᠷ ᠲᠣᠷᠣᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ  ᠢᠢ ᠡᠭᠦᠳᠭᠦ ᠪᠣᠳ᠋ᠣᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳ᠋ᠡ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠶᠢᠳ᠋ᠣᠮᠠᠳ᠋ᠣᠭᠠᠢ ᠪᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠭ ᠃  ᠤᠶᠤᠨ  ᠤ ᠬᠦᠳ᠋ᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠬᠢᠭᠴᠢᠳ ᠪᠣᠯ ᠨᠡᠩ ᠴᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠤᠨᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳ᠋ᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠳ᠋ᠡᠭ ᠃

3. ᠭᠣᠳ᠋ᠣᠷᠠᠩᠭᠣᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠭᠠᠬᠴᠠᠭᠠᠷ  ᠢᠢᠠᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠰᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦ ᠠᠯᠳ᠋ᠠᠨ ᠰᠠᠭᠣᠬᠣ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠬᠡᠪ  ᠢᠢᠡᠨ ᠰᠠᠬᠢᠵᠤ ᠂  ᠦᠪᠡᠷ ‍ᠢ ᠪᠡᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠴᠣᠷᠴᠢᠬᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠭ ᠃

4. ᠶᠠᠭᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠦ ᠴᠦᠮ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠠᠮᠢᠳ᠋ᠣᠷᠠᠯ  ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠳ᠋ᠠᠭ ᠃

5. ᠵᠦᠷᠢᠭᠦᠳ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠂  ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠳ᠋ᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠦ ᠦᠪᠡᠷ  ᠦᠨ ᠬᠢ ᠪᠡᠨ ᠵᠦᠪ ᠭᠡᠵᠤ ᠂  ᠪᠣᠳ᠋ᠣᠬᠰᠠᠨ  ᠢᠢᠠᠷ  ᠢᠢᠠᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠭ ᠃

6. ᠨᠣᠵᠣᠭᠣᠷᠠᠨ ᠵᠠᠯᠬᠠᠭᠣᠷᠠᠵᠤ ᠂  ᠨᠠᠮ ᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠦ ᠰᠠᠭᠣᠬᠣ  ᠢᠢ ᠪᠣᠳ᠋ᠣᠬᠣ ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠂  ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ   ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠤᠣᠭᠣᠵᠤ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠭ ᠃

7. ᠵᠤᠵᠢᠭ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠵᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠂  ᠢᠯᠠᠩᠭᠣᠶ᠎ᠠ ᠦᠯᠥ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠭ ᠤᠴᠠᠷᠠᠵᠤ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠭ ᠃

8. ᠬᠡᠢ ᠰᠣᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠭ᠋ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠠᠭᠣᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠳᠣᠬᠲᠠᠪᠣᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠭ ᠃

9. ᠤᠬᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠭᠣᠲᠠᠨ ᠂ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠦ ᠶᠠᠪᠣᠳ᠋ᠠᠯ  ᠦᠨ ᠡᠷᠭᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠡᠨ ᠰᠣᠬᠳ᠋ᠣᠭᠣᠷᠠᠵᠤ ᠂  ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠡᠪᠬᠡᠷᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠭ ᠃ ᠬᠡᠣᠬᠡᠳ ᠰᠢᠭ ᠵᠠᠩ ᠠᠭᠠᠰᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠂  ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠠᠭᠣᠷᠯᠠᠨ ᠂  ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠬᠦᠭᠡᠷᠴᠦ ᠂  ᠶᠠᠯᠢᠮ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠭᠣᠮᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠂  ᠪᠣᠰᠣᠳ  ᠦᠨ ᠰᠣᠨᠣᠰᠬᠤ ᠲᠣᠷᠠᠳ᠋ᠠᠢ ᠡᠰᠡᠬᠦ  ᠢᠢ ᠦᠯᠥ ᠬᠠᠶᠢᠬᠤᠷᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠶᠠᠩᠰᠢᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠭ ᠃

10. ᠠᠭᠣᠷᠯᠠᠨ ᠪᠠᠴᠢᠮᠳ᠋ᠠᠬᠤ ᠵᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠂  ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ  ᠢᠢᠠᠨ ᠰᠠᠪᠠᠵᠤ ᠂  ᠤᠯᠠᠮ ᠡᠴᠠ ᠤᠯᠠᠮ ᠶᠣᠰᠦ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠨ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠰᠣᠳ  ᠦᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠦᠭᠡ  ᠢᠢ ᠦᠯᠦ ᠰᠣᠨᠣᠰᠣᠨ ᠪᠣᠰᠣᠳ  ᠦᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢ ᠦᠯᠥ ᠤᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠵᠤ ᠂ ᠬᠠᠯᠳ᠋ᠣᠰᠬᠢᠪᠠᠯ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠠᠭᠣᠷᠯᠠᠨ ᠠᠬᠰᠣᠮᠨᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠭ ᠃ 

           

                  010039   0471 522262511