  

ᠦᠪᠦᠷ  ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠥᠨ  ᠤ ᠤᠷᠥᠨ ᠨᠣᠲᠣᠭ  ᠦᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠢᠨ ᠳᠣᠮᠳ᠋ᠠᠲᠦ ᠤᠯᠣᠰ  ᠦᠨ ᠤᠷᠥᠨ ᠨᠣᠲᠣᠭ  ᠦᠨ  ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠳᠬᠣ ᠳᠣᠭᠣᠶᠢᠯᠠᠩ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠬᠢᠪᠡ

ᠴᠠᠭ 2017-4-20 10:00:58

2017 ᠤᠨ  ᠤ 4  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ 18 ᠦ  ᠦᠳ᠋ᠡ  ᠢᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠂  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠣᠯ  ᠦᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠥᠨ  ᠤ ᠤᠷᠥᠨ ᠨᠣᠲᠣᠭ  ᠦᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ  ᠦᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠂ ᠤᠷᠣᠨ ᠨᠣᠲᠤᠭ  ᠦᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ  ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ  ᠮᠠᠨᠳ᠋ᠠ ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠥᠨ  ᠤ ᠤᠷᠥᠨ ᠨᠣᠲᠣᠭ  ᠦᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ  ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ  ᠢᠢᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨᠯᠠᠩᠳ᠋ᠣᠣ ᠨᠠᠷ ᠳᠣᠮᠳ᠋ᠠᠲᠦ ᠤᠯᠣᠰ  ᠦᠨ ᠤᠷᠥᠨ ᠨᠣᠲᠣᠭ  ᠦᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠳᠬᠣ ᠳᠣᠭᠣᠶᠢᠯᠠᠩ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠬᠢᠪᠡ ᠃ ᠳᠣᠮᠳ᠋ᠠᠲᠦ ᠤᠯᠣᠰ  ᠦᠨ ᠤᠷᠥᠨ ᠨᠣᠲᠣᠭ  ᠦᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠳᠬᠣ ᠳᠣᠭᠣᠶᠢᠯᠠᠩ  ᠦᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ  ᠦᠨ ᠲᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠨᠠᠮ  ᠦᠨ ᠤᠳ᠋ᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠳᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠩ  ᠦᠨ ᠱᠦᠵᠢ ᠂ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠳᠬᠣ ᠳᠣᠭᠣᠶᠢᠯᠠᠩ  ᠦᠨ  ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠵᠢᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠳ᠋ᠧ ᠂ ᠳᠣᠮᠳ᠋ᠠᠲᠦ ᠤᠯᠣᠰ  ᠦᠨ ᠤᠷᠥᠨ ᠨᠣᠲᠣᠭ  ᠦᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠳᠬᠣ ᠳᠣᠭᠣᠶᠢᠯᠠᠩ  ᠦᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ  ᠦᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠯᠢᠦ ᠢᠦᠢ ᠬᠣᠩ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠤᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠦ    

ᠳᠣᠮᠳ᠋ᠠᠲᠦ ᠤᠯᠣᠰ  ᠦᠨ ᠤᠷᠥᠨ ᠨᠣᠲᠣᠭ  ᠦᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠳᠬᠣ ᠳᠣᠭᠣᠶᠢᠯᠠᠩ  ᠦᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ  ᠦᠨ ᠲᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠨᠠᠮ  ᠦᠨ ᠤᠳ᠋ᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠳᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠩ  ᠦᠨ ᠱᠦᠵᠢ ᠂ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠳᠬᠣ ᠳᠣᠭᠣᠶᠢᠯᠠᠩ  ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠵᠢᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠳ᠋ᠧ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ

ᠵᠢᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠳ᠋ᠧ ᠡᠩ ᠲᠡᠷᠢᠭᠥᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠣᠯ  ᠦᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠥᠨ  ᠤ ᠤᠷᠥᠨ ᠨᠣᠲᠣᠭ  ᠦᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠮ  ᠦᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠦᠨ   ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠨᠤᠲᠠᠯᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳ᠋ᠦ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠦᠨᠡᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠣᠯ  ᠦᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠥᠨ  ᠤ ᠤᠷᠥᠨ ᠨᠣᠲᠣᠭ  ᠦᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠳ ‍ᠢ ᠲᠤᠬᠤᠨᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠪᠡ ᠃ ᠵᠢᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠳ᠋ᠧ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠬᠡᠨ ᠂  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠣᠯ  ᠦᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠥᠨ  ᠤ ᠤᠷᠥᠨ ᠨᠣᠲᠣᠭ ᠦᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠦᠴᠢᠷ ᠪᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠯ  ᠦᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠂  ᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ  ᠢᠢ ᠡᠭᠥᠳᠴᠦ ᠂  ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ  ᠨᠢᠭᠲᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠮᠲᠥᠳᠬᠠᠵᠦ ᠂  ᠦᠨᠡᠨ ᠠᠳᠬᠤᠵᠦ ᠪᠣᠳ᠋ᠠᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠨ ᠂  ᠲᠣᠪᠣᠶᠢᠮ᠎ᠠ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠤᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ《 ᠬᠣᠶᠠᠷ ‍ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠮᠥᠰᠥᠨ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠥᠯᠬᠦ 》ᠬᠠᠷᠠᠯᠲᠠ  ᠢᠢᠨ ᠡᠭᠥᠷᠭᠡ  ᠢᠢ ᠠᠳᠬᠤᠬᠤ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠂ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡᠨ  ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠂  ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠂  ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠵᠦ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠥᠯᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ  ᠦᠨ   ᠡᠩᠨᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠤᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ  ᠃

ᠵᠢᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠳ᠋ᠧ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠣᠯ  ᠦᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠥᠨ  ᠤ ᠤᠷᠥᠨ ᠨᠣᠲᠣᠭ  ᠦᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤᠷ ᠬᠢᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠪᠣᠨ ᠵᠣᠷᠪᠣᠰ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳ᠋ᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠣᠷᠠᠳᠪᠠ ᠄

ᠨᠢᠭᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠂ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ  ᠢᠢᠠᠨ   ᠂ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ  ᠢᠢᠠᠨ ᠪᠠᠲᠤᠳᠬᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠃

ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠦ ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠪᠡᠨ ᠲᠣᠳ᠋ᠤᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠦ ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠪᠣᠷᠢᠵᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ ᠢᠢ ᠬᠦᠴᠥᠲᠠᠢ ᠠᠳᠬᠤᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠃

ᠭᠣᠷᠪᠠ ᠳ᠋ᠦ ᠂ ᠤᠷᠣᠨ  ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠂  ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢᠢᠠᠷ ᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠃

ᠳᠦᠷᠪᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠳ᠋ᠦ ᠱᠠᠲᠤᠨ  ᠤ ᠬᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠦ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢᠢᠠᠨ ᠦᠨᠳ᠋ᠥᠰᠥᠨ ᠱᠠᠲᠣ ᠲᠡᠰᠢ ᠬᠠᠨᠳ᠋ᠤᠭᠤᠯᠵᠦ ᠂  ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠃

ᠲᠠᠪᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠂ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠨᠠᠨᠳ᠋ᠢᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢ ᠪᠠᠳ᠋ᠠᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠂ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠭᠥᠳᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠃

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠣᠯ  ᠦᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠥᠨ  ᠤ ᠤᠷᠥᠨ ᠨᠣᠲᠣᠭ  ᠦᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ  ᠦᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠂ ᠤᠷᠣᠨ ᠨᠣᠲᠤᠭ  ᠦᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ  ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ  ᠮᠠᠨᠳ᠋ᠠ ᠠᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠬᠢᠪᠡ

 ᠮᠠᠨᠳ᠋ᠠ ᠂  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠣᠯ  ᠦᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠥᠨ  ᠤ ᠤᠷᠥᠨ ᠨᠣᠲᠣᠭ  ᠦᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ  ᠦᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠳ᠋ᠣᠷᠢᠳᠬᠣ ᠪᠠᠭ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠮᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ  ᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠂ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ ᠂ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠂  ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ ᠂  ᠲᠡᠣᠭᠡ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ‍ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠣᠳ᠋ᠤᠷᠬᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠬᠢᠪᠡ ᠃  ᠵᠢᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠳ᠋ᠧ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠬᠡᠨ  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠣᠯ  ᠦᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠥᠨ  ᠤ ᠤᠷᠥᠨ ᠨᠣᠲᠣᠭ  ᠦᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠲᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ     ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠪᠡ ᠃

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠥᠨ  ᠤ ᠤᠷᠥᠨ ᠨᠣᠲᠣᠭ  ᠦᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ  ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ  ᠢᠢᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨᠯᠠᠩᠲᠣᠣ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠬᠢᠪᠡ

 ᠴᠠᠭᠠᠨᠯᠠᠩᠲᠣᠣ ᠡᠴᠡ ᠤᠳ᠋ᠣᠷᠢᠳᠬᠣ ᠪᠠᠭ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ ᠂ ᠠᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠲᠥᠮᠵᠢ ᠂ ᠤᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ  ᠦᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠰᠠᠩ  ᠦᠨ ᠪᠦᠲᠥᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠵᠢᠴᠢ《 ᠭᠣᠷᠪᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠮᠥᠰᠥᠨ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠥᠯᠬᠦ 》ᠬᠠᠷᠠᠯᠲᠠ  ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠣᠬᠲᠠᠭᠠᠬᠣ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠦᠬᠥᠪᠥᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭᠥᠯᠥᠯᠲᠡ ᠬᠢᠪᠡ ᠃

  ᠪᠣᠶᠢᠷ ᠬᠣᠲᠠ  ᠢᠢᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠡᠪᠬᠡᠮᠡᠯ ᠲᠡᠣᠭᠡ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠯᠢ ᠰᠢᠩ ᠫᠢᠩ

 ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠣ ᠬᠣᠲᠠ  ᠢᠢᠨ ᠲᠡᠣᠭᠡ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ  ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠴᠧᠨ ᡁᠢ ᠹᠧᠩ

ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ  ᠦᠨ ᠤᠷᠣᠨ ᠨᠣᠲᠣᠭ  ᠦᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ  ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠤᠧᠠᠢ ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠶᠦᠩ

  ᠪᠣᠶᠢᠷ ᠬᠣᠲᠠ  ᠢᠢᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠡᠪᠬᠡᠮᠡᠯ ᠲᠡᠣᠭᠡ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠯᠢ ᠰᠢᠩ ᠫᠢᠩ ᠂ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠣ ᠬᠣᠲᠠ  ᠢᠢᠨ ᠲᠡᠣᠭᠡ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ  ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠴᠧᠨ ᡁᠢ ᠹᠧᠩ ᠂  ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ  ᠦᠨ ᠤᠷᠣᠨ ᠨᠣᠲᠣᠭ  ᠦᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ  ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠤᠧᠠᠢ ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠶᠦᠩ ᠨᠠᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠨ  ᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ  ᠦᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠯ  ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠬᠢᠪᠡ ᠃

 ᠨᠣᠮ   ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ

 ᠨᠣᠮ  ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠰᠡᠳ ᠲᠦ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠯ ᠤᠯᠭᠤᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ

 ᠬᠣᠷᠠᠯ  ᠦᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠨᠣᠮ  ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠦ ᠂  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠣᠯ  ᠦᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠥᠨ  ᠤ ᠤᠷᠥᠨ ᠨᠣᠲᠣᠭ  ᠦᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠣᠶᠢᠷ ᠬᠣᠲᠠ  ᠢᠢᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠡᠪᠬᠡᠮᠡᠯ ᠲᠡᠣᠭᠡ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠬᠣᠲᠠ  ᠢᠢᠨ ᠤᠷᠣᠨ ᠨᠣᠲᠣᠭ  ᠦᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠮᠵᠢ ᠡᠴᠡ ᠲᠣᠮᠳ᠋ᠠᠲᠣ ᠤᠯᠣᠰ  ᠦᠨ ᠤᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ  ᠦᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠳᠬᠣ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠂ ᠤᠯᠤᠰ  ᠦᠨ ᠤᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ  ᠦᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠰᠠᠩ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠣᠮ ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠵᠢᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠳ᠋ᠧ ᠲᠣᠮᠳ᠋ᠠᠲᠣ ᠤᠯᠣᠰ  ᠦᠨ ᠤᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠦᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠳᠬᠣ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠂ ᠤᠯᠤᠰ  ᠦᠨ ᠤᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ  ᠦᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠰᠠᠩ ‍ᠢ ᠲᠦᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠨᠣᠮ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠰᠡᠳ ᠲᠦ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠯ ᠤᠯᠭᠣᠪᠠ ᠃

 

  ᠬᠠᠨ ᠽᠧ ᠂  ᠰᠦᠨ ᠯᠧᠢ  

 ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠣᠯ  ᠦᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠥᠨ  ᠤ ᠤᠷᠥᠨ ᠨᠣᠲᠣᠭ  ᠦᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢᠵᠢᠯᠲᠠ  ᠢᠢᠨ ᠲᠦᠪ

           

                  010039   0471 522262511