  

ᠦᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ + ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ  ᠦᠨ ᠪᠠᠲᠣᠯᠠᠭ᠎ᠠ 2020 ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠲᠦᠰᠥᠯ ‍ᠢ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠢ

ᠴᠠᠭ 2017-3-2 10:17:44

                    1790         70%                      ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ‍ᠢ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳ᠋ᠡᠷᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠦ  ᠤᠷᠣᠨ  ᠤ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠳ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠠᠭᠣᠬᠣ ᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠯ ‍ᠢ ᠰᠢᠭᠣᠳ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩᠨᠡᠨ ᠪᠤᠳ᠋ᠤᠬᠤ  ᠢᠢ ᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠡᠴᠠ ᠡᠮᠥᠨ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠤ   ᠮᠣᠵᠢ ᠠᠯᠣᠰᠯᠠᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ        ᠳᠦᠯᠬᠢᠨ ᠠᠬᠢᠭᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ          ᠤᠷᠣᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ  ᠢᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ  ᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳ᠋ᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ          ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷ  + ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ  ᠦ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ  ᠦᠨ ᠪᠠᠲᠣᠯᠠᠭ᠎ᠠ  2020 ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ    ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢᠴᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ‍ᠢ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠨ             ᠨᠡᠩ ᠳᠦᠭᠥᠮ ᠨᠡᠩ   ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃               ᠪᠠᠲᠣᠯᠠᠭ᠎ᠠ             ᠲᠤᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ   ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ  ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ  ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ   ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠬᠦ  ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ    ᠶᠡᠬᠡᠪᠡᠷ ᠶᠠᠪᠣᠭᠣᠯᠵᠤ          ᠬᠢᠷᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ  ᠢᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ    ᠠᠳ᠋ᠠᠯ ᠴᠣᠬᠴᠠᠯᠠᠬᠤ   ᠦᠨᠡᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ  ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠲᠠ  ᠢᠢ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳ᠋ᠡᠷᠵᠢᠭᠦᠯᠥᠨ     ᠳᠠᠪᠴᠠᠩ   ᠦᠢᠯᠡᠳ᠋ᠦᠯ ‍ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤᠷ ᠪᠠᠳ᠋ᠠᠷᠠᠭᠣᠯᠵᠤ   ᠬᠦᠳ᠋ᠡᠯᠮᠥᠷᠢᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠬᠢᠭᠡᠳ   ‍      ᠡᠭᠥᠨ  ᠤ ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠦ        ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭᠡ                  ᠤᠯᠠᠨ     ᠳᠠᠪᠴᠠᠩ  ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ      ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠯᠢᠭ            ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ  ᠶᠡᠬᠡᠪᠡᠷ     ᠤᠯᠠᠨ     ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ‍ᠢ ᠰᠢᠯᠢᠳ᠋ᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ     ᠤᠯᠠᠨ           ᠴᠢᠨᠠᠷ   ᠳᠠᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠭᠡᠨ      ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠠ 

        

           

                  010039   0471 522262511