    

ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠨᠣᠮᠤᠬᠠᠳᠬᠠᠭᠴᠢ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ︵ᠭᠤᠸᠠᠩ ᠬᠤᠸᠠ ᠰᠧ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ︶

ᠴᠠᠭ 2019-6-6 9:43:51

       ᠭᠤᠸᠠᠩ ᠬᠤᠸᠠ ᠰᠧ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠰᠠ ︽ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠢ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠬᠦᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ  ᠠᠷᠤ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠠᠷᠭᠤᠨ᠎ᠠ  ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠸᠠᠨ ᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ ᠃  ᠲᠤᠰ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠭᠦᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠵᠤ ᠂ ᠦᠩᠭᠡ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶᠳᠠᠭ ᠃ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ  ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ︽ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠶ ︾  ᠠᠴᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠯᠵᠠᠶ ᠃ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠶ ᠶᠢ ᠪᠠᠰᠠ ︽ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠠᠭᠤᠶ ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠩ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠠᠭᠤᠶ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠶ ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠣᠷᠳᠣ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠭᠤᠶ ᠳᠤ  ᠪᠢᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠠᠯ ᠬᠢᠵᠦ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠠᠭᠤᠶ ᠶᠢ ︽ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠶ ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠶ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠭᠡᠢᠳ ᠢ ᠪᠠᠰᠠ ︽ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ︾  ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠃ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠪᠣᠯ ᠬᠦᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ  ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠶ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠭᠡᠢᠳ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠣᠳᠣ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃

       ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠩᠷᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ︵1783 ᠣᠨ ︶  ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ︽ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠨᠣᠮᠤᠬᠠᠳᠬᠠᠭᠴᠢ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ︵ᠭᠤᠸᠠᠩ ᠬᠤᠸᠠ ᠰᠧ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ︶ ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠤ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ︵ 1819 ᠣᠨ︶   ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠭᠡᠢᠳ ᠦᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠡᠪᠬᠡᠮᠡᠯ ᠳᠦ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠪᠡᠯ ᠄ ᠭᠤᠸᠠᠩ ᠬᠤᠸᠠ ᠰᠧ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠤᠲᠤᠭᠲᠤ 1 ᠂ ᠳ᠋ᠠ ᠯᠠᠮᠠ 1 ᠂ ᠳᠡᠮᠴᠢ 2 ᠂ ᠭᠡᠪᠬᠦᠶ 9 ᠂ ᠯᠠᠮᠠ 242 ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠱᠠᠪᠢ 27 ᠂ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ 282 ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ ᠃

           

                  010039   0471 522262511