    

ᠬᠥᠬᠥᠭᠡ  ᠨᠠᠭᠤᠷ

ᠴᠠᠭ 2019-5-31 9:59:24

       ᠬᠥᠬᠥᠭᠡ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠡᠴᠡ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ 92 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠶ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠣᠢ ᠰᠢᠭᠤᠶ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠣᠢ ᠰᠢᠭᠤᠶ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 128 ᠾᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠦ ᠬᠦᠬᠥᠭᠡ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠳᠣᠩᠭᠤᠳᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠬᠥᠬᠥᠭᠡ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠤᠰ ᠨᠠᠭᠤᠷ ︽ L ︾ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠡᠶ ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠤᠰᠤ  ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠰᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠲᠦ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠨᠢ ᠰᠦᠩ ᠶᠧ ᠬᠡᠣ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠂ ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠭᠣᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠦᠨ ᠨᠢ 2.5 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ 5 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠪᠠᠶᠳᠠᠭ ᠃

       ᠬᠥᠬᠥᠭᠡ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠣᠰᠣᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠂ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠭᠣᠶᠣ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠠᠷᠠᠮᠠᠭ ᠲᠠᠷᠠᠮᠠᠭ ᠴᠠᠰᠤ ᠬᠠᠶᠢᠯᠵᠤ ᠂ ᠡᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠂ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠳ ᠂ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠮᠣᠳᠣ ᠠᠯᠠᠭᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠩᠭᠡ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠨ ᠂ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠰᠤ ᠰᠦᠷᠦᠭᠯᠡᠨ ᠂ ᠲᠣᠭᠣᠷᠤᠤ ᠂ ᠬᠤᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠵᠢᠷᠠᠭᠠᠬᠠᠢ ᠰᠦᠷᠦᠭᠯᠡᠨ ᠢᠳᠡᠰᠢ ᠡᠷᠢᠳᠡᠭ ᠃

           

                  010039   0471 522262511