    

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠠᠳᠬᠤᠮᠠᠯ ︵ ᠳᠥᠷᠪᠡ︶

ᠴᠠᠭ 2019-5-27 11:52:00

       ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠠᠳᠬᠤᠮᠠᠯ

   

       ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠪᠥᠬᠡ ᠮᠥᠷᠭᠥᠯ ᠢ ᠰᠢᠲᠦᠵᠦ ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠰᠢᠲᠦᠬᠦ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠢ ᠲᠦᠰᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠵᠤ ᠬᠠᠳᠬᠤᠮᠠᠯ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠣᠩᠭᠣᠳ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠡ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠠᠳᠬᠤᠮᠠᠯᠯᠠᠨ ᠤᠷᠠᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠥᠬᠡ ᠮᠥᠷᠭᠥᠯ ᠲᠡᠶ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠠᠳᠬᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠩᠭᠣᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠬᠤᠮᠠᠯ ᠪᠠ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠣᠢ ᠃ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠳᠤ ᠣᠩᠭᠣᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠦᠭ ᠢ ᠢᠰᠡᠭᠡᠶ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠪᠥᠰ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠳᠤᠩ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠳᠬᠤᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠵᠠᠶ ᠃ ᠪᠥᠬᠡ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠠᠳᠬᠤᠮᠠᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠡ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠳᠠᠭ ᠃ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠦ ᠂ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠰᠢᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠢᠰᠡᠭᠡᠶ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠨᠠᠩ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭ ᠂ ᠨᠠᠢ᠌ᠮᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠶ ᠬᠠᠳᠬᠤᠮᠠᠯ ᠡᠳ᠋ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠮᠥᠨ ᠴᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠳᠬᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠪᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃
             

           

                  010039   0471 522262511