    

ᠶᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮ

ᠴᠠᠭ 2019-5-27 11:44:40


   

       ᠶᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠨᠠᠶᠮᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠣ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭ 125 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠠᠶᠳᠠᠭ ᠃ ᠶᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠸᠬᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠣᠭᠣᠲᠤ ᠰᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠤᠸᠠ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠢ᠌ᠮᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠲᠤ ᠴᠧᠩ ᠽᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠭᠤᠤ ᠾᠧ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠂ ᠴᠢ ᠵᠢᠶᠠ ᠽᠢ ᠂ ᠰᠢᠩ ᠱᠣ᠋ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠽᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠨ ᠰᠢᠭᠣᠳ ᠮᠠᠩ ᠨᠢᠤ ᠾᠧ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ  ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠭᠣᠣ ᠨᠢ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠳ᠂ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ 20 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠠᠩ ᠨᠢᠤ ᠾᠧ ᠭᠣᠣᠯ ᠦᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠡᠴᠡ ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠬᠣᠷᠮᠣᠢ ᠂  ᠬᠦᠬᠦᠨ ᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠂ ᠴᠤᠤᠶᠠᠩ ᠭᠤᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠦ ᠂ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠫᠢᠩ ᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠰᠢᠶᠠ ᠸᠠ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ ᠰᠤᠨᠵᠤ ᠂ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠯᠢᠶᠣᠤᠨᠢᠩ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠹᠦᠰᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠃


 

       ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠶᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮ  ᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠰᠢᠷᠣᠶ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠩᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠨᠢ 1 ~ 2 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠨᠢ 6 ~ 8 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠠᠶᠳᠠᠭ ᠃

           

                  010039   0471 522262511