    

ᠴᠣᠣᠯ ᠭᠣᠣᠯ

ᠴᠠᠭ 2019-5-27 11:40:14

      

       ᠴᠤᠤᠯ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠣᠯ ᠨᠣᠨ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠦ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠬᠥᠯᠥᠨ ᠪᠣᠶᠢᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠭᠰᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠯᠢ ᠽᠢ ᠱᠠᠨᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠢᠲᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠦᠨᠢᠷ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠢ 1369 ᠥᠨᠳᠥᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠤᠷᠲᠤᠷᠢᠭ  ᠤᠨ121º 29′07″᠂ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠥᠷᠭᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ 48 º 38 ′11〃 ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠲᠡᠯᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ 1300 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠷᠳᠣ ᠨᠢ 552.1 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠰᠠᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 17336 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ  ᠡᠴᠡ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠤᠷᠤᠰᠴᠤ ᠂ ᠬᠠᠪᠴᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠭ  ᠠᠴᠠ ᠳᠣᠷᠣᠭᠰᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ ᠪᠡᠨ ᠤᠷᠤᠰᠴᠤ ᠂  ᠬᠣᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠭ  ᠠᠴᠠ ᠳᠣᠷᠣᠭᠰᠢ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠤᠨ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠂ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠭ  ᠠᠴᠠ ᠳᠣᠷᠣᠭᠰᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ ᠤᠷᠤᠰᠴᠤ ᠂ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠴᠢᠶᠤᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ 9 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠶ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠨᠣᠨ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠦ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠴᠤ ᠣᠷᠤᠳᠠᠭ ᠃ 


   

       ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠨᠳᠡᠶ ᠨᠢ ᠭᠦᠨ ᠢᠪᠴᠤᠤ ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠡᠷᠭᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ  ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠵᠢᠭᠳᠡ᠂ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠢᠭ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠭᠡᠮᠲᠦ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃  ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠣᠷᠣᠭᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠄ ᠭᠣᠣᠯ᠂ ᠬᠦᠯᠢ ᠭᠣᠣᠯ᠂ ᠬᠠᠪᠴᠢ ᠭᠣᠣᠯ᠂ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃

           

                  010039   0471 522262511