    

 ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ   ᠣᠷᠣᠨ

ᠴᠠᠭ 2019-5-26 19:51:19

        ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ   ᠣᠷᠣᠨ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠲᠣᠭ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ  ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠤᠩ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠳᠦ ᠪᠣᠶ ᠃ ᠨᠠᠭᠤᠷ  ᠨᠢ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ  ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠬᠤᠯᠠᠩ  ᠭᠣᠣᠯ  ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠷᠳᠣ ᠨᠢ 16 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ 2004 ᠣᠨ ᠳᠤ  ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠡᠷ  ᠃

         ᠣᠷᠣᠨ ᠤ     7.3 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ  ᠤᠰᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ 4 .3 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠨᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠦᠬᠠᠢ — ᠢᠷᠭᠠᠢ  ᠢᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠭᠣᠣᠯ  ᠦᠨ ᠬᠠᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠭᠣᠷ ᠨᠢ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠤᠮᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠪᠣᠯᠵᠦ ᠬᠣᠪᠢᠶᠠᠨᠳ᠋ᠠᠪᠠ ᠃ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ       ᠣᠷᠳᠣ ᠨᠢ 13 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ   ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠢᠲᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ     ᠣᠷᠳᠣ ᠨᠢ 3 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ    ᠨᠠᠭᠤᠷ  ᠬᠤᠶᠠᠭᠲᠤ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠂ ᠮᠥᠷᠭᠥ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠂ ᠬᠡᠯᠲᠡᠭᠡ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠂ ᠲᠣᠮᠣ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ  ᠂ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠵᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠶᠢᠲᠤ ᠴᠠᠬᠤᠯᠠᠶ ᠂ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠂  ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ    ᠵᠡᠷᠭᠡ 30 ᠭᠠᠷᠤᠶ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭᠰᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠃
       ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠶ ᠂ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠠᠷᠠᠯ ᠂ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ 39℃ ᠂ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ    750 ᠲᠣᠨ ᠃

           

                  010039   0471 522262511