    

ᠨᠥᠭᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ  ᠰᠦᠩ ᠨᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ

ᠴᠠᠭ 2019-5-25 19:47:35

       ᠨᠥᠭᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ  ᠰᠦᠩ ᠨᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ  ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ    ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ   ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠶ ᠃ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 600 ᠭᠠᠷᠤᠶ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 150 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂   ᠰᠢᠷᠣᠶ ᠮᠣᠳᠣᠨ  ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ  ᠭᠡᠷ 5 ᠲᠠᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠭᠡᠷ 3 ᠲᠠᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠷ 2 ᠲᠠᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠭᠦᠳᠡ 1 ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠂ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠂ ᠠᠷᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ 1 ᠲᠠᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ   ᠃ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠳᠤ ᠦᠷᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ  ᠰᠦᠩ ᠨᠢᠶᠠᠨ  ᠤ  ᠵᠢᠷᠤᠭ  200 ᠂ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠳᠠᠰ 1 ᠂ ᠬᠣᠷᠭᠣ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ ᠃

       ᠨᠥᠭᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ  ᠰᠦᠩ ᠨᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ ᠨᠢ ᠦᠷᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ  ᠤᠨ ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠮᠥᠨᠴᠦ ᠰᠦᠩ ᠨᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ  ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ   ᠦᠨ᠎ᠡ ᠥᠷᠲᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠃ 1996 ᠣᠨ 5  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28  ᠡᠳᠦᠷ ᠂ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠭᠣᠸᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠶ ᠲᠡᠸᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ  ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠪᠠ ᠃

           

                  010039   0471 522262511