ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ     ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ︽  ︾  ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ  

ᠴᠠᠭ 2019-5-20 17:23:16

      

       2019 ᠣᠨ 5 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10   ᠡᠳᠦᠷ  ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ      ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ  ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 《   》   ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ  ᠨᠢ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ       ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ  ᠬᠤᠷᠠᠯ   ᠲᠤ  ᠃ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠮᠵᠢ       ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ                                              

       ᠴᠢ                                      ᠬᠠᠨᠳᠤᠰᠢ         ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ   ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠪᠠ ᠃

           

                  010039   0471 522262511