    

ᠯᠢᠶᠣᠤ   ᠯᠢᠩ ᠠᠨ ᠵᠧᠦ  ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠ

ᠴᠠᠭ 2019-5-13 16:06:28

       ᠯᠢᠶᠣᠤ   ᠯᠢᠩ ᠠᠨ ᠵᠧᠦ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠨᠢ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ  ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ   ᠯᠢᠩ ᠠᠨ ᠵᠧᠦ ᠶᠢᠨ   ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ   ᠃        ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠣᠯ ᠯᠢᠩ ᠠᠨ ᠵᠧᠸ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ    ᠃ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ  ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ  ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠂  2. 5 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ  ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠶ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ  ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠂  2 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ  ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠶ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ   ᠠᠭᠤᠯᠠ  ᠃ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨᠳᠡᠬᠢ  ᠭᠣᠣᠯ   ᠬᠣᠶᠠᠷ  ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠨᠢ ᠡᠨᠳᠡ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠦ   ᠬᠠᠯᠬᠠᠪᠴᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠃


       ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ  ᠨᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠂  ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ  18  ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠣ ᠨᠢ 650 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂    ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠨᠢ 5 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠣ ᠨᠢ 700 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠨᠢ 710 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠣ ᠨᠢ 600 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠨᠢ 7. 5 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂  ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠣ ᠨᠢ 540 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠨᠢ 20 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠨᠢ 810 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ  ᠃ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠂ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠂  ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠦᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠨᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠶ ᠂ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠨᠢ 20 28 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ  ᠬᠣᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠂  ᠬᠣᠲᠠ   ᠨᠢ 60 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠷᠳᠤ ᠂ 30 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠰᠢᠷᠣᠶ ᠶᠢᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠶ ᠃    
       ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ  ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ        ᠯᠢᠩᠬᠤ᠎ᠠ     ᠂ ᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷ   ᠂ ᠯᠣᠣ ᠶᠢᠨ   ᠂   ᠂ ᠬᠠᠪᠲᠠᠰᠤᠨ ᠸᠠᠭᠠᠷ ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠨ  ᠂    ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠩ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ       ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠩ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠩ ᠫᠢᠯᠠ ᠂        ᠂ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠶ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠣᠢ ᠃ ᠭᠠᠤᠯᠢᠨ ᠵᠣᠭᠣᠰᠣᠨ ᠳᠤ   ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠲᠦᠩ ᠪᠦᠦ  ᠂ ᠰᠦᠩ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠲᠦᠩ ᠪᠦᠦ ᠂ ᠴᠦᠨ ᠬᠤᠸᠠ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠪᠦᠦ         ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤᠭᠤᠷ ᠂   ᠲᠡᠭᠡᠷᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭ ᠂    ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠤᠢ ᠃ ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠩ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠯᠢᠶᠣᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠂ ᠰᠦᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠵᠢᠪᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ  ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠩ ᠪᠣᠢ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢ        ᠂  ᠂ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ     ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ  ᠃   ᠯᠢᠩ ᠠᠨ ᠵᠧᠸ  ᠨᠢ ᠯᠢᠶᠣᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠂  ᠤᠯᠤᠰ ᠂ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠤᠬᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠯᠳᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠨᠢ  ᠯᠢᠩ ᠠᠨ ᠵᠧᠸ ᠶᠢᠨ   ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ    ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠲᠡᠤᠬᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠳᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠯ  ᠨᠥᠬᠥᠪᠥᠷᠢᠯᠡᠵᠦ  ᠃

           

                  010039   0471 522262511