    

    ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠵᠢᠭᠦᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ

ᠴᠠᠭ 2019-5-13 15:57:39

            ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠵᠢᠭᠦᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ    ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ  ᠂  ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠠᠴᠠ 40 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠶ ᠂ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠡᠯᠡᠰᠦᠷᠬᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ  ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠯᠢᠶᠣᠤ ᠾᠧ ᠭᠣᠣᠯ  ᠡᠯᠡᠰᠦᠷᠬᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠵᠤ ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ   ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ  ᠲᠡᠯᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ 280.5 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ  ᠃

       ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ   ᠣᠷᠣᠨ   ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ 31 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ  40 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠷᠳᠤ  ᠃ ᠡᠭᠦᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ 1000 ᠾᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ 1.7 %       ᠨᠠᠮᠤᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠢᠴᠢ ᠨᠠᠮᠤᠭ 16500 ᠾᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ 27.4 %       ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ   1000 ᠾᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ 2.7 %          ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 3061 ᠾᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ ᠂ ᠭᠣᠸᠯ   ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 700 ᠾᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ ᠂ ᠡᠯᠡᠰᠦᠷᠬᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 1238 ᠾᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ  ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 31331 ᠾᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ   ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 4700 ᠾᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃
 ᠡᠨᠳᠡᠬᠢ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ       ᠵᠢᠴᠢ   ᠨᠢ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠨ  ᠳᠦ   ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ  ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠥᠭᠴᠡᠶ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠂ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠶᠯ ᠣᠯᠠᠨ ᠂ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ   ᠃ ᠤᠯᠤᠰ  ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ   ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠥᠷᠪᠢᠯᠳᠡᠶ ᠂ ᠠᠯ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠂  3 ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ  18 ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤ ᠣᠨᠴᠠ  ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ   ᠃


        ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠮᠥᠷᠭᠥ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠂ ᠠᠮᠤᠷ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠂ ᠮᠣᠭᠠᠶ ᠵᠢᠷᠠᠰᠤ ᠂    ᠂ ᠰᠠᠬᠠᠯᠲᠤ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠣᠢ ᠃  ᠨᠤᠲᠤᠭ  ᠲᠤ ᠡᠮ ᠦᠨ  ᠡᠯᠪᠡᠭ  ᠃ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ    ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠭᠣᠣᠯ  ᠤᠰᠤ    ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠵᠢᠷᠭᠢᠨ ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠲᠠᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

           

                  010039   0471 522262511