    

 ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ

ᠴᠠᠭ 2019-5-13 17:52:24

 

        ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ  ᠤᠯᠤᠰ  3 A ᠲᠡᠰ ᠤᠨ  ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ   ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ   30  ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ    ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠶ ᠃ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ   ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ   ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ    ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠶ ᠂         ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ   ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ    ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠃ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 56 .7 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂     ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ  ᠬᠤᠴᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠬᠦᠴᠡ ᠨᠢ 80 % ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠂ ᠬᠦᠷᠬᠢᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠵᠢᠯ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠤᠷᠤᠰᠴᠤ ᠂ ᠭᠣᠸᠯ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ    ᠨᠢ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ 2324 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠃ 


       ᠭᠣᠣᠯ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠭᠡᠪᠡᠯ  ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠵᠤᠤ ᠂ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠭᠤᠤ ᠂ ᠬᠦᠷᠬᠢᠷ᠎ᠡ  ᠵᠡᠷᠭᠡ 30 ᠭᠠᠷᠤᠶ  ᠃ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ   ᠪᠠ ᠪᠠᠷᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠶᠢᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠱᠤᠭᠤᠮ  ᠃ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ  ᠂ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ  ᠠᠭᠤᠯᠠ   ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠃

           

                  010039   0471 522262511