    

ᠮᠠᠶᠢᠳᠠᠷ ᠵᠤᠤ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ  ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ

ᠴᠠᠭ 2019-5-6 15:26:37

       ᠮᠠᠶᠢᠳᠠᠷ ᠵᠤᠤ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ  ᠤᠯᠤᠰ  3 A ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ᠣᠷᠣᠨ  ᠃ ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠶᠢᠳᠠᠷ ᠵᠤᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠶᠢᠳᠠᠷ ᠵᠤᠤ ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠶ ᠃ ᠮᠠᠶᠢᠳᠠᠷ ᠵᠤᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠣᠯ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠮᠪᠣᠯᠣ   ᠤ ᠮᠢᠩ   ᠵᠢᠶᠠ ᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ   1565 ᠣᠨ     ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠨ     ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ   ᠂ ᠬᠣᠲᠠ  ᠰᠦᠮ᠎ᠡ  ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ  ᠶᠤᠮ ᠃

         ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮ 726 . 5 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠷᠳᠤ ᠂ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ  ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ 14 ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠂ 256 ᠲᠠᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ  ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠪᠣᠷ  ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ 1650 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ  ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ ᠮᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠤ 4 ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠮᠣᠳᠣ 1000 ᠭᠠᠷᠤᠶ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ  ᠃  ᠵᠢᠨ ᠴᠣᠷ  ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ  ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠶᠢᠳᠠᠷ   ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠥᠪᠡᠳ   ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ  ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯ   ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠲᠥᠪᠡᠳ   ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ  ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠵᠢᠴᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ    ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠶᠢ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠤ  ᠃ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ  ᠮᠠᠶᠢᠳᠠᠷ ᠵᠤᠤ  ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ 400 ᠵᠢᠯ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠂  ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠦ ᠨᠠᠩ ᠴᠤ ᠦᠪᠡᠳᠡᠭᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠷ ᠬᠥᠭᠵᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠶ    ᠭᠣᠣᠯ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠾᠧ ᠮᠧᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠂  ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠂ ᠲᠡᠯᠡᠢ᠌ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠃

           

                  010039   0471 522262511