    

ᠹᠦ᠋ ᠹᠧᠩ ᠱᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠠᠭᠤᠶ

ᠴᠠᠭ 2019-5-3 10:04:03

       ᠹᠦ᠋ ᠹᠧᠩ ᠱᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠠᠭᠤᠶ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠩᠴᠧᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠯᠢᠶᠣᠤ   ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ 60 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂  ᠭᠣᠸᠯ ᠤᠨ  ᠭᠦᠨ ᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠹᠦ᠋ ᠹᠧᠩ ᠱᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠳᠠᠭ ᠂ ᠶᠡᠷᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠶ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠃

       ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠠᠭᠤᠶ ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠷᠮᠣᠶ ᠳᠤ ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠠᠭᠤᠶ 10 ᠭᠠᠷᠤᠶ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠶ ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠲᠤ ᠠᠭᠤᠶ ᠂  ᠠᠭᠤᠶ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠶᠳᠠᠭ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠳᠠᠭᠤᠲᠤ ᠠᠭᠤᠶ ᠨᠢ ᠣᠷᠳᠣ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠡᠶ ᠂ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠨᠢ 2 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠭᠠᠷᠤᠶ ᠂ ᠣᠷᠳᠣ ᠨᠢ 4 .7 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠨᠢ 5 .6 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠠᠭᠤᠶ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠨᠢ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠳᠠᠭ ᠃
         ᠨᠢ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠶ ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠭᠡᠷ ᠰᠢᠭ   ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ   ᠴᠢᠩ  ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ  ᠂ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ  ᠹᠦ᠋ ᠹᠧᠩ ᠱᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ  ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠰᠦᠭ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠂ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠦᠰᠦᠭ   ᠃

       ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠠᠭᠤᠶ ᠶᠢᠨ ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠣᠯᠠᠨ    ᠰᠦᠮ᠎ᠡ   ᠃ ᠹᠦ᠋ ᠹᠧᠩ ᠱᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ   ᠂ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠶᠣᠤ  ᠣᠩᠭᠣᠨ    ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠂ ᠬᠢᠳᠠᠨ ᠥᠰᠥᠭ ᠦᠨ ᠬᠥᠰᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠰᠡᠶᠢᠯᠦᠮᠡᠯ      ᠬᠢᠳᠠᠨ  ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠲᠠᠨ ᠰᠢᠶᠣᠤ ᠣᠪᠣᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠩᠭᠣᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ   

           

                  010039   0471 522262511