    

ᠪᠠᠳᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠴᠢ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ

ᠴᠠᠭ 2019-3-22 10:53:05

        ᠪᠠᠳᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠴᠢ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠪᠤᠭᠤᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠮᠤᠤᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠳᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠰ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠰᠠ  ᠪᠠᠳᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ  ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠠᠳᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠩᠬᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ 1702 ᠤᠨ  ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠳᠡᠬᠢ ᠨᠢ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠸᠠᠩ ᠪᠤᠡᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠪᠤᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ᠂ ᠳᠦᠪᠡᠳ᠂ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ  ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠴᠢ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ  ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠠᠢ᠃
       ᠪᠠᠳᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠦᠬᠦ᠋ᠢᠯᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ    5 ᠳᠤᠮᠤ ᠳᠤᠭᠠᠩ᠂ 9 ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠡ 36 ᠤᠷᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠤᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 8000 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠳᠡᠭᠰᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ  ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠤᠷᠳᠤ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠯᠤᠮᠠᠯ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠨᠢ ᠬᠤᠩᠬᠢᠯ  ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠡᠭᠦ᠋ᠢᠨ ᠰᠦᠡᠳᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠵᠢᠷᠤᠬᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠢᠭ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠬ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃   

       ᠴᠤᠬᠴᠢᠨ ᠳᠤᠮᠤ ᠳᠤᠭᠠᠩ ᠨᠢ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠰ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠳᠤᠮᠳᠠ  ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 1500 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠳᠡᠭᠰᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠭᠠᠩ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠢ ᠳᠤ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠠᠢ  ᠭᠠᠨᠳᠢᠷ᠎ᠠ  ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠦᠡᠳᠤᠷ ᠨᠢ 30 ᠭᠠᠷᠤᠢ   ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠨᠠᠷᠠᠪᠴᠢ ᠲᠠᠢ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠩᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ 18 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠮᠤ ᠳᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠦᠪ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠩᠬᠢᠯ ᠳᠤ 12 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠮᠤ ᠳᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ᠃ ᠳᠦᠪ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠨᠢ ᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠩᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠳᠤ ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠰᠭᠡ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠮ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ 4 ᠵᠠᠰ ᠳᠤᠯᠢ ᠃ ᠴᠤᠬᠴᠢᠨ ᠳᠤᠭᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠠ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠠᠩ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠰ ᠳᠤᠭᠠᠩ ᠨᠢ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠨᠤᠮ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠳᠠᠯᠠᠪᠤᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠤᠬᠴᠢᠨ ᠳᠤᠭᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠶᠢᠰᠤᠳᠤᠭᠡᠷ  ᠪᠠᠨᠴᠢᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠴᠤᠬᠴᠢᠨ ᠳᠤᠭᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ  ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭᠠᠩ  ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠤᠳᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠳᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠠ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠠᠷᠤ ᠳᠤᠨᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ 10 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠃  
       ᠪᠠᠳᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ 9 ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠳᠤ  ᠶᠢᠰᠤᠨ ᠯᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠ  ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ᠃
       ᠬᠤᠶᠢᠳᠤ ᠳᠠᠩᠬᠢᠮ ᠳᠤᠨᠢ ᠤᠷᠤᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠶᠢᠰᠠ ᠶᠢ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠪᠤᠰᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠦᠪ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠳᠠᠪᠤᠨ  ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠳᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠰᠦᠨᠳᠡᠷᠯᠡᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠂ ᠳᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠳᠤᠰ ᠳᠤᠰ ᠱᠠᠭᠢᠮᠤᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ᠂ ᠺᠠᠰᠢᠪᠠ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠠᠶᠢᠳᠠᠷᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠠ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠱᠠᠭᠢᠮᠤᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠪᠢ ᠺᠠᠰᠢᠪᠠ᠂ ᠠᠨᠠᠨᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ᠢ ᠳᠠᠬᠢᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃
       ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠶᠢᠰᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠥᠨ᠎ᠠ ᠤᠷᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠤᠤᠰ ᠠᠯᠳᠠ᠂ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ 3 ᠲᠤᠬᠤᠢ ᠲᠤᠮᠤ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠥ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ  ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠢ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠲᠥᠬᠦᠷᠡᠩ   ᠄ ᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠭᠴᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠷᠡᠯ ᠵᠤᠯᠠ ᠨᠢᠬᠡ  ᠪᠠᠷᠤᠭ 100 ᠵᠢᠩ ᠥᠷᠥᠮ᠎ᠠ  ᠂ ᠠᠯᠳᠠ ᠮᠥᠡᠭᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠪᠠᠨ ᠯᠢᠩ  3᠂ ᠮᠥᠡᠭᠬᠦᠨ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ 8 ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ᠂ 50 ᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠥᠷᠥᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠯᠠ 8᠂ 100 ᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠥᠷᠥᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠯᠠ 1᠂ ᠰᠤᠪᠤᠳ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ  ᠬᠥᠷᠠᠯ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ 24 ᠪᠤᠢ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠷᠡᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠯᠤᠩᠬᠤ᠂ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠥ᠂ ᠵᠢᠯ ᠲᠤᠵᠢ ᠵᠤᠯᠠ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠤᠵᠥ᠂  ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠬᠥᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ  ᠥᠬᠡᠢ ᠃

           

                  010039   0471 522262511