ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ    

   ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ  ᠤ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ     

ᠴᠠᠭ 2018-11-23 11:11:48

1994 ᠤᠨ  ᠤ12 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠂     ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ  ᠤ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ       ᠢᠢ   ᠠᠷᠠᠳ  ᠦᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ  ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠬᠡᠪᠯᠡᠪᠡ ᠃ 173.7 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠠᠢ ᠃
           ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ  ᠤ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ     ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ  ᠤ     ᠂   ᠂   ᠂           ᠂ 1989                              
           ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ  ᠤ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠂   ᠶᠠᠪᠣᠳ᠋ᠠᠯ  ᠦᠨ ᠲᠡᠮᠳ᠋ᠡᠭᠯᠡᠯ ᠂    ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ  ᠢᠢᠨ   ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠂                 ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠣᠷᠢ  ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠣᠳ᠋ᠠᠨ ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠬᠦᠳ᠋ᠡᠭᠡ  ᠢᠢᠨ ᠪᠦᠳ᠋ᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ ᠂ ᠂    ᠡᠳ᠋  ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ         ᠂  ᠨᠠᠮ     ᠂        ᠂                ᠴᠡᠷᠢᠭ  ᠦᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳ᠋ᠠᠯ ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠂ ᠂     ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠂           ᠴᠣᠣᠳ᠋ᠦ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠵᠡᠷᠭᠡ 30  ᠪᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳ᠋ᠣᠵᠠᠢ ᠃

 

 

           

                  010039   0471 522262511