ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ    

   ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ  ᠤ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ     

ᠴᠠᠭ 2018-11-9 9:59:13

       1994 ᠤᠨ  ᠤ 8 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠂    ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ  ᠤ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ       ᠢᠢ   ᠠᠷᠠᠳ  ᠦᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ  ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠬᠡᠪᠯᠡᠪᠡ ᠃ 143.6 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠠᠢ ᠃
           ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ  ᠤ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ     ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ  ᠤ   ᠂   ᠂   ᠂               1990                                           
          ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ  ᠤ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠂   ᠶᠠᠪᠣᠳ᠋ᠠᠯ  ᠦᠨ ᠲᠡᠮᠳ᠋ᠡᠭᠯᠡᠯ ᠂    ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ  ᠢᠢᠨ   ᠂   ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠂  ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠣᠷᠢ  ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠣᠳ᠋ᠠᠨ ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠬᠦᠳ᠋ᠡᠭᠡ  ᠢᠢᠨ ᠪᠦᠳ᠋ᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ ᠂  ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠬᠦᠢᠯᠭᠡᠭᠡᠨ᠂     ᠡᠳ᠋  ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ          ᠂ ᠨᠠᠮ ᠂      ᠂                  ᠂     ᠴᠡᠷᠢᠭ  ᠦᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳ᠋ᠠᠯ ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠂   ᠂    ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠂      ᠴᠣᠣᠳ᠋ᠦ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠵᠡᠷᠭᠡ 24  ᠪᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳ᠋ᠣᠵᠠᠢ ᠃

           

                  010039   0471 522262511